ORIGINAL ARTICLE
Programming of Urban Revitalization
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2017-02-07
 
 
Publication date: 2016-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;23(4):15-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The planning stage of the investment–construction process is of a crucial importance. Its overall impact on the costs, construction time and the quality of design solutions is huge. However, in practice, little attention is given to this pre-design stage, except for public buildings or other buildings of particular importance. In consequence, the results of investment and construction activities are unsatisfactory. Therefore, the issue has been given careful consideration in this paper. The paper discusses the issue of programming urban revitalization, emphasizing its socio-economic importance. To illustrate the complexity of revitalization projects planning, the author draws attention to social, economic, technical and organisational factors, such as public participation, reorganization and revaluation of land use planning, rationalization of energy use, organization and management of revitalization processes, as well as technical progress. Summarising the paper, the author concludes that in order to improve the quality of life of town residents and to protect material national heritage, it is indispensable to continuously revitalize subsequent town areas.
 
REFERENCES (12)
1.
Biliński T.: Heuristic approach to the revitalization of urban areas. Innovation in building engineering: proceedings of the INTERREGS IIIC 3-CIP conference. Zielona Góra, 2005, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2005, s. 25-38.
 
2.
Biliński T.: Problemy rewitalizacji miejskiej infrastruktury drogowej. Przegląd Budowlany, nr 3, 2013.
 
3.
Biliński T.: Renowacja i modernizacja społecznie ważnych fragmentów terenów miejskich. Przegląd Budowlany, nr 3, 2011.
 
4.
Biliński T.: Rewitalizacja przestrzeni miast - wymóg współczesności. Wiadomości Projektanta Budownictwa, nr 6, 2010, s. 18-19.
 
5.
Biliński T.: Struktura i uwarunkowania współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego. Przegląd Budowlany, nr 11, 2010.
 
6.
Biliński T.: Środowisko naturalne a rewitalizacja obszarów miejskich. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Uniwersytet Zielonogórski, 2009.
 
7.
Drążkiewicz A.: Unia dofinansuje modernizację. Builder Biznes Budownictwo Architektura, czerwiec 2014, s. 28-29.
 
8.
Kopietz-Unger J.: Energetyczny Audyt Miejski – potrzeby, założenia, schemat. Przegląd Budowlany, nr 12, 2011.
 
9.
Ostańska A.: Model energetycznego audytu miejskiego jako instrument służący efektywnemu oszczędzaniu energii w mieście. Przegląd Budowlany, nr 10, 2014, s. 14-19.
 
10.
List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Warszawa, 8 lipca 2014. Domy Spółdzielcze, sierpień 2014.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2014, poz. 888).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 926.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top