ORIGINAL ARTICLE
Market Squares of Small Towns as Public Space of Opole Silesia on Selected Examples (Legal Status After 2015)
 
More details
Hide details
1
Department of Architecture and Urban Planning, Opole University of Technology Faculty of Civil Engineering and Architecture, Poland
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2024-04-16
 
 
Acceptance date: 2024-07-03
 
 
Online publication date: 2024-07-10
 
 
Publication date: 2024-07-10
 
 
Corresponding author
Justyna Kleszcz   

Department of Architecture and Urban Planning, Opole University of Technology Faculty of Civil Engineering and Architecture, Katowicka 48, 45-061, Opole, Poland
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2024;34(3):46-70
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper presents the results of research on the diagnosis of the state of public space in the context of the evolution of its structure, on the example of market squares of small cities. The background to the research is the implementation of the Act on Ensuring Accessibility for Persons with Special Needs (The Accessibility Act, 2019) and the Revitalisation Act (2015), as documents with significant impact on the shape of public spaces in Polish cities. The multicultural and cross-border region of Opole Silesia was chosen as the research area. Six small towns in the region, whose market squares have undergone a revitalization in recent years, were selected for analysis: Biała, Dobrodzień, Korfantów, Otmuchów, Paczków, Ujazd. This article aims to diagnose the condition of public space, on the example of the market squares of small towns, based on the solutions adopted in the revitalization projects. The criteria adopted for the analyses are the identity of the place and continuity of development, accessibility, and adaptation to climate change. The research uses the method of comparative analysis of the morphological structure, the method of analyzing the physical parameters of space, and the analysis of historical iconography and cartography. Conducted analyses will make it possible to formulate an answer to the question of to what extent the introduction of the regulations as mentioned above has changed the approach to the revitalization process as a continuation of the historically formed way of building the urban fabric, and to what extent it has forced the introduction of solutions that violate the continuity of historical development. The result of the research will be a diagnosis of the problems in the revitalization processes of small towns in the multicultural area of the Opole region, in the context of current legal conditions, and sustainable development.
 
REFERENCES (44)
1.
GUS 2016. Miasta w liczbach 2016 [Basic urban statistics 2016]. Warszawa-Poznań: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu.
 
2.
 
3.
Lynch, K 1960. The image of the city. Cambridge: M.I.T.Press.
 
4.
Carmona, M, Heath, T, Oc, T and Tiesdell, S 2003. Public Places – Urban Spaces: the dimensions of urban design, Oxford: Architectural Press.
 
5.
Montgomery, J 1998. Making a City: Urbanity, Vitality and Urban Design. Journal of Urban Design 3, 93–116.
 
6.
Kobylarczyk, J 2012. Współczesna funkcja rynku – historycznej przestrzeni publicznej w wybranych miastach [Contemporary function of the marketplace – historical public space of the selected cities]. Czasopismo Techniczne 7–A, 67–76.
 
7.
Forczek-Brataniec, U and Brataniec, M 2012. Rewitalizacja rynku czyli poszukiwanie rozwiązania węzła gordyjskiego [Revitalisation of market square as seeking for untying the Gordian knot]. Czasopismo Techniczne 3–A, 142–144.
 
8.
Kuśnierz-Krupa, D and Krupa, M 2015. Zmiany w aranżacji placów rynkowych miast lokacyjnych w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku (na wybranych przykładach) [Changes in arranging market squares of foundation towns in the south-eastern Poland after 1945 (selected examples)]. Wiadomości Konserwatorskie 41, 49–58.
 
9.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji [Revitalisation Act] (Dz.U. 2024 poz. 278).
 
10.
Starzecka, K 2020. Degradacja rynków w małych miastach jako jedna z przyczyn pogorszenia jakości życia osób starszych na przykładzie rynku w Kórniku [Small cities as one of the cause of decrease the quality of old people life on the example of the central square in Kórnik]. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz 2, 43-57.
 
11.
Mazur-Belzyt, K 2016. Efekty rewitalizacji przestrzeni centralnych małych miast. Rynek - scena miejskiego życia bez aktorów [Revitalization effects of central areas in small towns. Marketplace – a scene of urban life without an actors]. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 168, 79–93.
 
12.
Borcz, Z 2008. Rynki małych miast i wsi o tradycjach miejskich – wartościowe wnętrza krajobrazowe [Market squares od small towns and villages having urban traditions as valuable landscape interiors]. Architektura Krajobrazu 8, 11–17.
 
13.
Borcz, Z, Niedźwiedzka-Filipiak, I 2008. Form and functions of market squres in small towns of Lower Silesia. Urbanika ir Architektura. Town Planning and Architecture 32(1), 41–47.
 
14.
Kołsut, B 2017. Główne problemy i wyzwania rewitalizacji miast w Polsce [The main problems and challenges of urban regeneration in Poland]. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 39, 29–46.
 
15.
Zagroba, M, Szczepańska, A, Senetra, A 2020. Analysis and Evaluation of Historical Public Spaces in Small Towns in the Polish Region of Warmia. Sustainability 12(20), 8356.
 
16.
Adamska, ME 2015. Średniowieczne rynki atrakcyjną i indywidualną przestrzenią publiczną miast Śląska Opolskiego [Medieval market squares as individual and attractive public space of small-sized towns in Opole voivodeship]. Przestrzeń i Forma 2(23), 279–294.
 
17.
Adamska, ME 2019.Transformacje rynków średniowiecznych miast Śląska Opolskiego od XVIII wieku do czasów współczesnych. Przerwane tradycje, zachowane dziedzictwo, nowe narracje. [Transformations of the market squares of medieval towns in Opole Silesia from the 18th century to modern times. Broken traditions, inherited legacy, new narratives.]. Opole: Politechnika Opolska.
 
18.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [Accessibility Act] (Dz.U. 2019 poz. 1696, Dz.U. 2022 poz. 2240).
 
19.
Paszkowski , Z 2015. Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej [Small towns in Poland and their opportunities of implementation of cohesion policy and integrated revitalization]. space & FORM 23(1), 31–51.
 
20.
Szymańska, D, Grzelak-Kostulska, E 2005. Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku [Small towns in Poland - population and functional changes in the second half of the 20th century]. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 59-90.
 
21.
GUS 2023. Rocznik Demograficzny GUS [Demographic Yearbook of Poland] 2023. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. https://stat.gov.pl/obszary-te... (accessed: 06.04.2024).
 
22.
Gałkowski, M and Antosz, P 2022. The hidden boundaries of public space: Awareness of civil rights restrictions in privatised urban squares in Poland. Cities 127, 103722.
 
23.
Karaçor, EK 2016. Public vs. Private: The Evaluation of Different Space Types in Terms of Publicness Dimension. European Journal of Sustainable Development 5(3), 51–58.
 
24.
Nemeth, J and Schmidt, S 2011. The privatisation of public space: modelling and measuring publicness. Environment and Planning B: Planning and Design 38(1), 5–23.
 
25.
Carmona, M 2010. Contemporary public space, part two: classification. Journal of Urban Design 15(2), 157–173.
 
26.
Amin, A 2008. Collective culture and urban public space. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 12(1), 5–24.
 
27.
Adamska, ME 2021. Historyczny plac miejski od nowa: transformacja funkcjonalno-przestrzenna. Studium przypadku [The historic city square reborn: functional and spatial transformation. Case study]. Builder 12(293), 10–15.
 
28.
Moughtin, C 2003. Urban Design: Street and Square. Oxford: Architectural Press.
 
29.
Maahsen-Milan, A and Oliva, L 2014. The Place and the City: Trends in the Construction of the Public Space. Civil Engineering and Architecture 2(2), 82–91.
 
30.
Mehna, V 2014. Evaluating Public Space. Journal of Urban Design 19(1), 53–88.
 
31.
Carmona M 2019. Principles for public space design, planning to do better. Urban Design International 24, 47–59.
 
32.
Krzysztofik, R 2007. Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna [Urban locations in the territory of Poland. Geographical and historical documentation]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
33.
Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego – stan na dzień 31 grudnia 2021 [Register of Monuments of the Opolskie Voivodship - as at 31 December 2021)], n.d. https://wuozopole.pl/63/79/rej... (accessed: 15.04.2024).
 
34.
Rozporządzenie z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Paczków - zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji". [Executive Order of 22 October 2012 on the recognition as a historical monument of "Paczków - an old town complex with a medieval fortification system"] (Dz.U. 2012 poz. 1240).
 
35.
GUS, BDL 2024. https://bdl.stat.gov.pl/bdl/da... (accessed: 30.03.2024).
 
36.
Friedland 1825. Ur-Meßtischblatt B, nr 5571 (3250), http://igrek.amzp.pl/6850 (accessed: 30.03.2024).
 
37.
Guttentag 1883. Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland), nr 5276 (3086), Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin. Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, sygn. 5276/301.
 
38.
Neustadt (In Oberschlesien) 1884. Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland), nr 5671 (3301), Königlich-Preussische Landesaufnahme, Berlin. Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, sygn. 5671/5.
 
39.
Patschkau 1896. Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland), nr 5568 (3247), Königlich-Preussische Landesaufnahme, Berlin. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. C 232/1504.
 
40.
Plan der Stadt Ottmachau 1926. Wahner, J., 1926, Ottmachau. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytety Wrocławskiego, sygn. 195-IV.C.
 
41.
Ujest 1883. Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) cz. wsch. (Ostdeutschland), nr 5676 (3306), Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytety Wrocławskiego, sygn. 6541-III.C./3306.
 
42.
Shamseer, L, Moher, D, Clarke, M, Ghersi, D, Liberati, A, Petticrew, M, Shekelle, P and Stewart, LA 2015. The PRISMA-P Group: Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. BMJ 349, g7647–g7647.
 
43.
 
44.
Ludwig, B 2021. The role of fountains in the urban space of Habsburg Silesia in modern times. Architectus 2(66), 1–15.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top