ORIGINAL ARTICLE
The Effectiveness of Organic Pollutants Removal in Constructed Wetland with Horizontal Sub-Surface Flow / Efektywność Usuwania Zanieczyszczeń Organicznych W Oczyszczalni Hydrofitowej
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Poland
 
 
Publication date: 2023-06-12
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;16(1):69-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of the research work related to the removal efficiency from wastewater organic pollutants and suspended solids at HSSF (horizontal subsurface flow) constructed wetland. The average effectiveness defined as loss of value COD in wastewater has reached 77%, for BOD5 - 80% and TOC - 82%. The effect of seasonal temperature changes and the period of plant vegetation and rest on the effectiveness of wastewater treatment were also analyzed. The results of the presented research showed a decrease in the efficiency of removing organic pollutants from wastewater and suspended solids in the autumn and winter. During the vegetation the object in Małyszyn has been characterized by the effectiveness of wastewater treatment at the level of 78% for COD, 82% for BOD5, and in the non-vegetation period the effectiveness has decreased up to 75% for COD and 74% for BOD5. During the plants growth the total suspension was removed in 88%, whereas during the plants rest efficiency of removing lowered to 69%.
 
REFERENCES (27)
1.
Bergier T.: Effectiveness of soil derivatives removal from stormwater treated by the experimental constructed wetland beds in semi-technical scale, Archives of Environmental Protection, 37(4), (2011) 75-84.
 
2.
Brix H.: Treatment wetlands on overview. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Gdańsk 1995.
 
3.
Brix H.: Plants used in constructed wetlands and their functions, in: 1st International Seminar on the use of Aquatic Macrophytes for Wastewater Treatment in Constructed Wetlands, edit. Dias V., Vymazal J. Lisboa, Portugal 2003, 81-109.
 
4.
Bucksteeg K.: Treatment of domestic sewage in emergent helophyte beds - German experiences and ATV - Guidelines H 262, in: Constructed Wetlands in Water Pollution Control, edit. Cooper P.F., Findlater B.C. Pergamon Press, Oxford, United Kingdom 1990, 505-515.
 
5.
Cooper P.F., Job G.D., Green M.B., Shutes R.B.E.: Reed Beds and Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. WRc Publications, Medmenham, Marlow, UK 1996.
 
6.
Dunne E.J., Reddy K.R.: Phosphorus biogeochemistry of wetlands in agricultural watersheds, in: Nutrient Management in Agricultural Watersheds: A Wetland Solution, edit. Dunne E.J., Reddy K.R., Carton O.T. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands 2005, 105-119.
 
7.
Fidrysiak J.: Oczyszczalnie roślinne, a gospodarka wodno-ściekowa w gminach wiejskich. Oczyszczalnie trzcinowe według technologii duńskiej. in: Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków. Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”, Towarzystwo na rzecz Ziemi 1998, 5-12.
 
8.
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Wpływ konfiguracji i zasilania obiektów hydrofitowych na efektywność usuwania zanieczyszczeń. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Ustronie Morskie 2005, 1-12.
 
9.
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: 20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce, Rocznik Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska, 11 (62), (2009) 875-888.
 
10.
Jakubaszek A., Płuciennik-Koropczuk E.: Wpływ okresu eksploatacji na efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 148 (28), (2012) 73-106.
 
11.
Kadlec R. H., Wallace S. D.: Treatment Wetlands, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Baca Raton, London, New York 2009.
 
12.
Kalisz L, Sałbut J.: Wykorzystanie makrofitów do oczyszczania ścieków w tzw. oczyszczalniach korzeniowych, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.
 
13.
Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
14.
Kułakowski P.: Metody oznaczania wskaźników zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu. Materiały seminaryjne, Politechnika Krakowska, Kraków 2002.
 
15.
Mausbauch M.J., Richardson J.L.: Biogeochemical processes in hydric soil formation. Current topics in wetland biogeochemistry, 1(1994), 68-128.
 
16.
Obarska-Pempkowiak H.: Oczyszczalnie Hydrofitowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
 
17.
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
18.
Reddy K.R., DeLaune: Biogeochemistry of wetlands, Science and Applications, CRC Press, Taylor &Francis Group, Boca Raton, London, New York 2008.
 
19.
Sadecka Z.: Ocena efektywności pracy wybranych oczyszczalni hydrobotanicznych. Ochrona Środowiska, Wrocław 2003, 13-16.
 
20.
Schierup H.-H., Brix H., Lorenzen B.: Wastewater treatment in constructed reed beds in Denmark - State of the art, in: Constructed Wetlands in Water Pollution Control, red. Cooper P.F., Findlater B.C. Pergamon Press, Oxford, United Kingdom 1990, 495-504.
 
21.
Soroko M.: Efekty oczyszczania ścieków na złożach trzcinowych w okresie ich wpracowania. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Gdańsk 1995.
 
22.
Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H.: Wpływ substancji organicznej na natlenienie i efektywność usuwania zanieczyszczeń w złożach hydrofitowych. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
 
23.
Vymazal J.: The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecological Engineering 18, (2002) 633-646.
 
24.
Vymazal J.: Removal of phosphorus in constructed wetlands with horizontal sub-surface flow in the Czech Republic. Water, Air and Soil Pollution: Focus 4, (2004) 657-670.
 
25.
Vymazal J.: Horizontal sub-surface flow and hybrid constructed wetlands systems for wastewater treatment. Ecological Engineering 25, (2005) 478-490.
 
26.
Vymazal J.: The use of constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic. Focus on Ecology Research, Nova Science Publishers, New York 2006, 175-196.
 
27.
Vymazal J., Kröpfelová L.: Wastewater Treatment in Constructed Wetlands with Horizontal Sub-Surface Flow, Springer, Environmental Pollution 14, (2008).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top