ORIGINAL ARTICLE
Impact of the Municipal Waste Collection System in Cities on Urban Space and the Functioning of their Inhabitants
 
More details
Hide details
1
Institute of Architecture and Urban Planning, University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2020-04-18
 
 
Publication date: 2020-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2020;30(1):33-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article looks at the latest trends in solving the problem of garbage collection, segregation and disposal in urban housing estates in the scope of design, architectural and spatial solutions. The paper adopts a method of analysing existing applications in view of globally shifting living conditions. As a result of the conducted analyses, a set of features and factors was singled out, ranging from functional-spatial, through transport and ergonomic to social and aesthetic ones. Also, conclusions that should be taken into account when determining the principles for designing these structures were presented.
 
REFERENCES (9)
1.
Dz.U. z 2013 r. poz. 21 Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 
2.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późn. zm.
 
3.
Dz.U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
4.
Dz.U. z 2017 r, poz. 285 z dn. 8 grudnia 2017 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
5.
Jędrczak, A 2010. Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji – raport, Zielona Góra: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
6.
Kleszcz, J 2017. Atrakcyjna wiata śmietnikowa. Recykling 2, 34-35.
 
7.
Kleszcz, J 2018. Miejskie kompostowanie. Energia i Recykling 4, 49-51.
 
8.
Korzeniewski, W 1981. Poradnik projektant budownictwa mieszkaniowego Warszawa: Arkady.
 
9.
Maciejko, A and Kleszcz, J 2019. Zamieszkanie i śmieci. Problem czy wyzwanie? In: Detyna, B (ed) Logistyka. Współczesne wyzwania nr 10. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 93-110.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top