ORIGINAL ARTICLE
Forest Management as an Element of Environment Development
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Life Sciences, Department of Forest Management, Wojska Polskiego st 71C, 60-625 Poznań, Poland
 
 
Online publication date: 2018-03-01
 
 
Publication date: 2017-12-20
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;27(4):17-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The implementation of goals of modern forestry requires a simultaneous consideration of sustainable development of forests, protection, needs of the environment development, as well as maintaining a balance between functions of forests. In the current multifunctional forest model, rational forest management assumes all of its tasks as equally important. Moreover, its effects are important factors in the nature and environment protection. The paper presents legal conditions related to the definitions of forest management concepts and sustainable forest management. Authors present a historical outline of human’s impact on the forest and its consequences for the environment. The selected aspects of forest management (eg. forest utilization, afforestation, tourism and recreation) and their role in the forest environment have been discussed.
 
REFERENCES (50)
1.
Borecki T., Stępień E.: Metodyczne przesłanki strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce. Sylwan 156 (12) (2012), 914-922.
 
2.
Czuba M.: Potrzeby przebudowy drzewostanów w Lasach Państwowych. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce - teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Poznań, 2006: 109-115.
 
3.
Falińska K.: Ekologia roślin. Wyd. Nauk PWN, 2004, Warszawa, ss. 512.
 
4.
Instrukcja ochrony lasu. 2012. PGLP, Centrum Informacyjne LP. Warszawa.
 
5.
Instrukcja urządzania lasu. Część I. Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. 2012. PGL LP, Centrum Informacyjne LP. Warszawa.
 
6.
Jaszczak R.: Las i gospodarka leśna w zasięgu oddziaływania miast w Polsce. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 10, Z. 3 (19) (2008), 152-171.
 
7.
Jaszczak R.: Przykłady wykorzystania lasów. W: Propedeutyka leśnictwa, Wyd. UP Pozn., 2015, Poznań, 26-28.
 
8.
Jaszczak R.: Uwarunkowania leśnictwa miejskiego i funkcje lasów miejskich w Polsce. W: Grzywacz A. [red.]. Komunikacja społeczna w leśnictwie. Polskie Towarzystwo Leśne, 2016, Warszawa, 131-146.
 
9.
Jaszczak R., Magnuski K., Kasprzyk J.: Ziele und Methoden der Umwandlung der Bestände in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice - die Zusammenfassung der Untersuchungen aus den Jahren 1953-2006. Nauka- Przyroda-Technologie, t.2, z.2, art.8 (2008)..
 
10.
Jaszczak R., Beker C., Gołojuch P.: Jaszczak R. (red.). Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wyd. Nauk., 2010, Poznań, ss. 110.
 
11.
Jaszczak R., Magnuski K., Miotke M., Piątkowski S.: Problemy przebudowy lasów w Polsce - zagadnienia ogólne. Nauka-Przyroda-Technologie, t.5, z.3, art. 21 (2011a).
 
12.
Jaszczak R., Rączka G., Magnuski K., Miotke M., Piątkowski S.: Problemy przebudowy lasów w Polsce w regionach przemysłowych. Nauka-Przyroda- Technologie, t.5, z.3, art. 22 (2011b).
 
13.
Jaszczak R., Magnuski K: Urządzanie lasu. Wyd. UP Pozn., 2012, Poznań, ss. 492.
 
14.
Jaszczak R., Wajchman S.: Problems of forest management in municipal forests of the city of Poznań. Civil And Environmental Engineering Reports 12 (1) (2014), 45-54.
 
15.
Jaszczak R., Wajchman S.: Wybrane aspekty gospodarki leśnej w lasach miejskich Poznania i w Lasach Państwowych. Sylwan 159 (2) (2015), 160-167.
 
16.
Lasy Państwowe w liczbach. 2016. DGLP, Warszawa.
 
17.
Łonkiewicz B.: Założenia delimitacji obszarów leśnych w gospodarce przestrzennej kraju. Pr. Inst. Bad. LEŚN. 748,(1993), 33-62.
 
18.
Machoń M.: Gospodarka leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody. Roczniki Administracji i Prawa 13 (2013), 155-171.
 
19.
Miś R.: Etat cięć rębnych według potrzeb przebudowy i jego funkcja regulacyjna. Pr. Inst. Bad. Leśn., ser. B, 15 (1993), 68-80.
 
20.
Miś R.: Gospodarstwo przebudowy lasu a regulacja rozmiaru użytkowania rębnego. Sylwan 142 (6) (1998), 61-71.
 
21.
Miś R.: Optymalizacja etatu przebudowy w urządzaniu lasu. W: Urządzanie lasu w warunkach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Rocz. AR Pozn. 331, Leś, 39, (2001) 187-193.
 
22.
Miś R.: Problematyka przebudowy w urządzaniu lasu. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce - teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Poznań, 73-90.
 
23.
Orzechowski M.: Lasy chronione i ochronne w gospodarowaniu przestrzenią. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R. 18, Z. 49B (5) (2016), 61-71.
 
24.
Poznański R.: Prognoza użytkowania Lasów Państwowych na okres 2011-2020. Sylwan 155 (12) (2011), 827-834.
 
25.
Przybylska K.: Waloryzacyjny system oceny lasów górskich przystosowanych do potrzeb planowania urządzeniowego. Sylwan 143 (5), (1999) 27-36.
 
26.
Przybylska K., Zięba S., Kołodziej Z.: Problem przebudowy lasów górskich. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce - teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Poznań, 2006, 59-72.
 
27.
Rykowski K.: O przebudowie drzewostanów z różnorodnością biologiczną w tle. Sylwan 154 (4) (2010), 219-233.
 
28.
Siuta J., Żukowski B.: Wzrost lesistości kraju od 1946 roku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 47 (2011), 133-145. \.
 
29.
Sokołowski S.: Lasy w Polsce przedrozbiorowej i w okresie niewoli. Związek Leśników Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Komitet Dnia Lasu. 1938. Warszawa.
 
30.
Stępień E.: Leśnictwo a gospodarka przestrzenna. W: L. Ryszkowski, A. Kędziora. [red.]. Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, 2005, Poznań, 127-144.
 
31.
Stępień E .: Wybrane problemy planowania przebudowy lasu. W: I Krajowa Konferencja Naukowa na temat: Przebudowa lasów w Polsce - teoria i praktyka. Materiały na konferencję, Poznań, 08.02.2006. Red. P. Strzeliński, G. Rączka. Poznań, 2006, 21-36.
 
32.
Stępień E., Łopiński Ł.: Kryteria i wyniki oceny potrzeb przebudowy drzewostanów w zależności od dominującej funkcji lasów. W: VIII Sympozjum ochrony ekosystemów leśnych. Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. Red. S. Mazur, H. Tracz. Rogów 15-16 listopada 2007. Wyd. SGGW Warszawa, 2008, 95-103.
 
33.
Ważyński B.: Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich. Biblioteczka Leśniczego, 253. Wyd. Świat, 2007, Warszawa, ss. 18.
 
34.
Ważyński B.: Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu. Poradnik leśnika. PWRiL, 2011, Warszawa, ss. 263.
 
35.
Węgiel A., Jaszczak R., Rączka G., Strzeliński P., Sugiero D., Wierzbicka A.: An economic aspect of conversion of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in the Polish Lowland. Journal of Forest Science, 55, 2009 (6), 293-296.
 
36.
Zajączkowski S.: Zasoby drzewne Lasów Państwowych - stan obecny i perspektywy ich rozwoju. Biblioteczka leśniczego, z. 307. SITLiD, DGLP, 2010, Warszawa, ss. 14.
 
37.
Zasady hodowli lasu. 2012. PGLP, Centrum Informacyjne LP. Warszawa.
 
38.
Polityka leśna państwa. MOŚ, ZNiL, Warszawa 1997. www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/MOS/.../Polityka_leśna_państwa.pdf. Dostęp 10.01.2017r.
 
39.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. Dz. U. Nr 67, Poz. 337.
 
40.
Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. MP 2009, nr 34, poz. 501.
 
41.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jedn. Dz. U. 2009, nr 178, poz. 1380.
 
42.
Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. Dz. U. 2011, poz. 59; z 2015r., poz. 2100; z 2016r., poz. 422, 586.
 
43.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 909.
 
44.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 519.
 
45.
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 778, ze zm.
 
46.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 2134, ze zm.
 
47.
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 353, ze zm.
 
48.
Wytyczne dotyczące gospodarowania lasami komunalnymi miasta Poznania. Załącznik do zarządzenia Nr 183/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.03.2012 roku. Poznań 2012.
 
49.
Zarządzenie nr 11 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 1995 roku w sprawie prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. ZZ-710-13/95. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.
 
50.
Zarządzenie nr 11A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 maja 1995 roku zmieniające Zarządzenie nr 11 w sprawie prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych /ZZ-710-13/95/. ZG-7120- 2/99. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top