ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of Effectiveness Technological Process of Water Purification Exemplified on Modernized Water Treatment Plant at Otoczna
 
More details
Hide details
1
The Water and Sewerage Company Września, Poland
 
2
Poznań University of Life Sciences, Department of Soil Science and Soil Protection, Poland
 
 
Online publication date: 2014-12-10
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;13(2):49-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the work of the Water Treatment Plant in the town of Otoczna, located in the Wielkopolska province, before and after the modernization of the technological line. It includes the quality characteristics of the raw water and treated water with particular emphasis on changes in the quality indicators in the period 2002 -2012 in relation to the physicochemical parameters: the content of total iron and total manganese, the ammonium ion as well as organoleptic parameters(colour and turbidity). The efficiency of technological processes was analysed, including the processes of bed start up with chalcedonic sand to remove total iron and manganese and ammonium ion. Based on the survey, it was found that the applied modernization helped solve the problem of water quality, especially the removal of excessive concentrations of iron, manganese and ammonium nitrogen from groundwater. It has been shown that one year after modernization of the technological line there was a high reduction degree of most parameters, respectively for the general iron content -99%, general manganese - 93% ammonia - 93%, turbidity - 94%. It has been proved, that chalcedonic turned out to be better filter material than quartz sand previously used till 2008. The studies have confirmed that the stage of modernization was soon followed by bed start-up for removing general iron from the groundwater. The stage of manganese removal required more time, about eight months for bed start-up. Furthermore, the technological modernization contributed to the improvement of the efficiency of the nitrification process.
 
REFERENCES (19)
1.
Herasimowicz-Bąk M.M., Brzeski K.: Zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia metalami na terenie miasta Szczecina. Problemy Higieny i Epidemiologii 90 (1) (2009) 146-150.
 
2.
Jeż-Walkowiak J, Sozański M.M., Weber Ł.: Odżelazianie i odmanganianie wód podziemnych w złożach chalcedonitowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 3 (2011) 83-86.
 
3.
Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A.: Naturalne i modyfikowane minerały w uzdatnianiu wód podziemnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. 25 (1)(2009)51-63.
 
4.
Kowal A.L.: Przyczyny i zapobieganie zmianom jakości wody w systemach wodociągowych. Ochrona Środowiska. 4 (25) (2003) 3-6.
 
5.
Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wyd. PWN Warszawa 2009.
 
6.
Kuś K., Gamrot B., Malicka K., Ścieranka G.: Wpływ eksploatacji stanu technicznego sieci na jakość wody wodociągowej. Ochrona Środowiska. 3 (82)(2001) 17-20.
 
7.
Michel M., M., Kiedryńska L., Tyszko E.: Badania skuteczności odmanganiania wody podziemnej na modyfikowanym chalcedonicie i masie katalitycznejPuroliteMZ-10. Ochrona Środowiska. 3 (30) (2008) 15-20.
 
8.
Michel M.,: Charakterystyka chalcedonitu ze złoża Teofilów pod kątem możliwości wykorzystania w technologii uzdatniania wody i oczyszczaniu ścieków. Gospodarka surowcami mineralnymi. 27 (1) (2011) 49-67.
 
9.
PN-EN ISO 7887:2002: Jakość wody. Badanie i oznaczanie barwy. Październik 2002.
 
10.
PN-EN ISO7027:2006: Jakość wody. Oznaczanie mętności. Maj 2003.
 
11.
PN-EN ISO/IEC 17025:2005: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Grudzień 2005.
 
12.
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zmianami).
 
13.
Sozański M.M., Dymaczewski Z.: Wodociągi i Kanalizacja w Polsce. Tradycja i współczesność. Wyd. Polska Fundacja Zasobów Wodnych (2002).
 
14.
Sozański M.M., Huck P.M.: Badania doświadczalne w rozwoju technologiiuzdatniania wody. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska 2007.
 
15.
Weber Ł., Szambelańczyk R.: Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody podziemnej na złożach chalcedonitowych na stacji uzdatniania Nowy Folwark. Forum Eksploatatora, 1 (22), (2006 a) 31-33.
 
16.
Weber Ł., Szambelańczyk R.: Metody naturalnego wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania manganu w kontekście badań pilotowych i technicznych. Forum Eksploatatora, 4 (25), (2006 b) 19-22.
 
17.
Wons M.: Aspekty ekologiczne w wodach podziemnych przeznaczonych do spożycia z obszaru Tczewa. Journal of Research and Application in Agriculture Engineering, Vol. 54(4) (2009) 178-184.
 
18.
Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J.T.: Szacowanie ryzyka zdrowotnego wynikającego z występowania przekroczeń parametrów chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Problemy Higieny i Epidemiologii 91 (1) (2010) 137 - 142.
 
19.
Zięba L.: Uwarunkowania jakości wody do picia. Ochrona Środowiska. (58) (1995)3-14.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top