ORIGINAL ARTICLE
Diagnostics and Renovation of Moisture Affected Historic Buildings
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Technology, Poland
 
2
Poznan University of Life Sciences, Poland
 
3
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 
 
Online publication date: 2022-04-05
 
 
Publication date: 2022-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2022;32(1):59-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The work concerns issues related to the diagnostics of moisture in historic buildings. Moisture content is one of the basic physical properties of materials. Excessive and undesirable growth of moisture in masonry causes considerable damage to masonry wall assemblies. It reduces the load-bearing capacity of structural elements, causes difficulties with heating and contributes to the development of mould and fungi. The article describes diagnostic procedures, provides available drying methods for walls in buildings and the applied method of renovation based on the example of damage caused by moisture in an examined historic facility.
 
REFERENCES (29)
1.
Adamowski, J, Hoła, J, and Matkowski, Z 2007. Metody osuszania przegród budowlanych [Drying methods of building partitions]. Materiał y Budowlane 1, 110-114.
 
2.
Adamowski, J 2010. Problemy zawilgoceń oraz osuszania budynków po powodzi [Problems of moisture and drainage of buildings after flooding]. Przeglą d Komunalny 7, 55-58.
 
3.
Frössel, F 2007. Osuszanie murów i renowacja piwnic [Masonry drainage and basement renovation]. POLCEN, Warszawa.
 
4.
Hoła, J and Matkowski, Z 2009. Wybrane problemy dotyczą ce zabezpieczeń przeciwwilgociowych ś cian w istnieją cych obiektach murowanych [Selected problems related to moisture protection of walls in existing brick buildings]. XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin-Miedzyzdroje, Polska, May 26-29.
 
5.
Hoła, A 2017. Measuring of the moisture content in brick walls of historical buildings the overview of methods. 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies.
 
6.
Jasieńko, J and Matkowski Z 2003. Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych - diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji [Salinity and dampness of brick walls in historic buildings - diagnostics, research methodology, rehabilitation techniques]. Wiadomoś ci Konserwatorskie 14, 43-48.
 
7.
Ksit, B and Nowacki, I 2017. Poprawa efektywności energetycznej budynku w aspekcie zastosowania bezinwazyjnej technologii osuszania murów z wilgoci kapilarnej-studium przypadku [Improving the energy efficiency of a building in terms of the use of non-invasive technology of drying masonry from capillary moisture - a case study]. Przeglą d Budowlany 9, 83-85.
 
8.
Ksit, B 2019. Diagnostics and drying of moisted buildings (clearing systems). II Konferencja Naukowa Zabytki i energia. Tynki szlachetne okresu modernizmu. Problemy ochrony [Precious plasters of the modernist period. Problems with protection]. Krakow, Polska.
 
9.
Ksit, B and Szymczak-Graczyk, A 2019. Rare weather phenomena and the work of large-format roof coverings. Civil and Environmental Engineering Reports 30(3), 123-133.
 
10.
Laks, I, Walczak, Z, Szymczak-Graczyk, A, Ksit, B and Mądrawski, J 2019. Hydraulic and legal conditions for buildings in floodplains-case study of Kalisz city (Poland). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471, 102050.
 
11.
Molisz, R 1956. Elektrokinetyczne metody konserwacji zabytków [Electrokinetic methods of monument conservation]. Ochrona Zabytków 9(34), 133-135.
 
12.
Magott, C 2019. Osuszanie budynków. Sposoby osuszania zawilgoconych przegród budowlanych [Drying of buildings. Methods of drying damp building partitionsu]. Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa.
 
13.
Monczynski, B, Ksit, B and Szymczak-Graczyk, A 2019. Assessment of the effectiveness of secondary horizontal insulation against rising damp performed by chemical injection. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471, 052063.
 
14.
Monczyński, B 2019. Nie tylko hydroizolacja - metody usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych [Not only waterproofing - methods of removing excess moisture from building partitions]. Izolacje 11/12, 108-110, 112-114.
 
15.
Nazarewicz, B and Czeczin, W 2018. Research on the causes of damage to the underground tunnel connecting the buildings of the Lviv Polytechnic [Badanie przyczyn uszkodzeń podziemnego tunelu łączącego budynki Politechniki Lwowskiej. Przeglą d budowlany 7-8, 66-69.
 
16.
Nowogońska, B 2020. Intensity of damage in the aging process of buildings. Archives of Civil Engineering 66(2), 19–31.
 
17.
Nowogońska, B 2020. Consequences of abandoning renovation: Case studyneglected industrial heritage building. Sustainability 12(16), 6441.
 
18.
Nowogońska, B and Korentz, J 2020. Value of Technical Wear and Costs of Restoring Performance Characteristics to Residential Buildings. Buildings 10(1), 1-9.
 
19.
ÖNORM, B 3355:2017 03 01 Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk. Bauwerksdiagnose, Planungsgrundlagen, Ausführungen und Überwachung.
 
20.
Pach, M 2020. Analiza metod osuszania murów występujące na rynku PL [Analysis of the methods of masonry drying on the Polish market]. Master Thesis. Poznan University of Technology.
 
21.
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków [Thermal protection of buildings]. Polski Komitet Normalizacyjny. Warsaw.
 
22.
PN-EN 16682:2017-05 Konserwacja dziedzictwa kulturowego. Metody pomiaru zawartości wilgoci lub wody w materiałach nieruchomego dziedzictwa kulturowego [Conservation of cultural heritage. Methods for measuring moisture or water content in immovable cultural heritage materials]. Polski Komitet Normalizacyjny. Warsaw.
 
23.
Szymczak-Graczyk, A 2019. Rectangular plates of a trapezoidal crosssection subjected to thermal load. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 603, 032095.
 
24.
Szymczak-Graczyk, A 2018. Icing effect on steel bar structures. Annual Set The Environment Protection 20, 934-947.
 
25.
Trochonowicz, M 2010. Wilgoć w obiektach budowlanych. Problematyka badań wilgotnościowych [Moisture in buildings. Problems of moisture content tests]. Budownictwo i Architektura 7(2), 131-144.
 
26.
Trochonowicz, M 2018. Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych [Diagnostics of waterproofing in modernization works]. Izolacje 3, 50-57.
 
27.
Wall, S 2010. The history of electrokinetic phenomena. Current Opinion in Colloid & Interface Science 15(3), 119-124.
 
28.
WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.
 
29.
WTA 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top