ORIGINAL ARTICLE
The Impact of Varied Fertilisation on the Concentration of Cadmium and Copper in Organs of Willow Trees (Salix Viminalis) / Wpływ Zróznicowanego Nawożenia Na Zawartość Kadmu I Miedzi W Wierzbie Wiciowej (Salix Viminalis )
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Poland
 
 
Publication date: 2023-06-12
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;16(1):181-194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the impact of varied fertilisation with sewage sludge on the concentration of cadmium and copper in willow organs during the first three years of cultivation. The lowest mean concentration of cadmium in Salix viminalis biomass was found in the plantation fertilised only with mineral fertilisers. The mean content of copper in the biomass of plants fertilised with mineral fertilisers was higher than the content of this metal in plants grown in non-fertilised soil by 23.4%. It has been shown that the method of fertilisation does not have an impact on the cadmium allocation in different organs. The highest content of cadmium and copper in the willow biomass was found in the foliage (1,76 mg/kgd.m. and 12,73 mg/kgd.m. respectively).
 
REFERENCES (28)
1.
Bień J., Bień J., Wystalska K.: Problemy gospodarki osadowej w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1998.
 
2.
Fijalkowski K., Rosikon K., Grobelak A., Kacprzak M.: Migration of various chemical compounds in soil solution during inducted phytoremediation. Archives of Environmental Protection, 37 (4), (2011) 49-59.
 
3.
Gasco G., Martinez-Inigo M., Lobo M.: Soil organic matter transformation after a sewage sludge application. EJEAFChe, 3, (2004) 716-723.
 
4.
Gawlik T., Sumisławski K., Chrzanowski J.: Wpływ nawożenia osadem na jakość i plonowanie roślin uprawnych. Przegląd komunalny 1, (2000) 13-14.
 
5.
Gębski M.: Czynniki glebowe oraz nawozowe wpływające na przyswajanie metali ciężkich przez rośliny. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 5: (1998) 3-16.
 
6.
Kabata-Pendias A.: Soil-plant transfer of trace elements-an environmental issue. Geoderma, 122, (2004)143-149.
 
7.
Kabata - Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych.Wyd. PWN, Warszawa 1999.
 
8.
Karweta ST., Pomorski P.: Wpływ osadzania pyłu na powierzchni roślin na wyniki oznaczeń zawartych w ich metali ciężkich (Zn, Pb, Cd). Archiwum Ochrony Środowiska, 3-4, (1988) 145-153.
 
9.
Kostecki J., Myszograj S.: Zawartość metali ciężkich w glebach na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 133, 13 (2007) 247-254.
 
10.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Warszawa 2010.
 
11.
Kwiecień M., Filipek T.: Reakcja roślin na wysoką zawartość Cd i Zn w glebie, w zależności od zróżnicowanego nawożenia fosforem oraz wapnowania gleby. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych. Warszawa. 520 (2007) 235 - 239.
 
12.
Lazdina D., Lazdins A., Karis Z., Kaposts V.: Effect of sewage sludge fertilization in short-rotation willow plantations, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 15, 2 (2007) 105-111.
 
13.
Majewska M., Kurek E.: Mikroorganizmy - czynnikiem modyfikującym stężenie kadmu w roztworze glebowym. Post. Nauk Roln. 1, 3-13 (2002).
 
14.
Malinowska K., Mikiciuk M., Burdzik A.: Zmiany wybranych parametrów fizjologicznych wierzby wiciowej (Salix viminalis) wywołane zróżnicowanym stężeniem kadmu w podłożu, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42, (2010).
 
15.
Mc Bride M.B.: Cadmium uptake by crops estimated from soil total Cd and pH. Soil Scie. Vol. 167 (1): (2002) 62-67.
 
16.
Michałowski M., Gołaś J. : Zawartość wybranych metali ciężkich w organach wierzby jako wskaźnik wykorzystania jej w utylizacji osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 477 (2001) 411-419.
 
17.
Michna G.: Transfer metali ciężkich w układzie powietrze - gleba - roślina - zwierzę i człowiek. Materiały konferencyjne. Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja -toksyczność - przeciwdziałanie - integracja europejska. Warszawa, 1995.
 
18.
Ociepa E., Ociepa-Kubicka A., Okoniewska E., Lach J.: Immobilizacja cynku i kadmu w glebach w wyniku stosowania substratów odpadowych. Politechnika Częstochowska; Rocznik Ochrona Środowiska 2013.
 
19.
Ociepa-Kubicka A.,Ociepa E.: Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi, Inżynieria i Ochrona Środowiska,15, (2012),2, 169-180.
 
20.
Paluch J., Paruch A., Pulikowski K.: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Rolniczej 2006.
 
21.
Program utylizacji osadu oczyszczalni ścieków w Sulechowie na gruntach przyległych przeznaczonych do zagospodarowania na plantacje wierzby energetycznej, Zakład Ochrony Środowiska i Projektowania Geosan c.c., Warszawa, 2000.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U.Nr.137, poz.813).
 
23.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 1 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140).
 
24.
Sady W., Smoleń S.: Wpływ czynników glebowo-nawozowych na akumulację metali ciężkich w roślinach. X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, (2004) 269-277.
 
25.
Van Gestel C.A.M.: Physico-chmical and biological parameters determinemetal bioavailability in soils. Science of the Total Environment, 406 (2008) 385-394.
 
26.
Wang X., Chen T., Ge Y., Jia Y.: Studies on land application of sewage sludge and its limiting factors. Journal of Hazardous Materials, 160 (2008) 554-558.
 
27.
Zaniewicz-Bajkowska A.: Następczy wpływ nawożenia organicznegoi wapnowania na pH gleby, zawartość kadmu i ołowiu w glebie i w sałacie kruchej odmiany Samba uprawianej w trzecim rok Ann. UMCS Sectio EEE Hort. 8, Supp. (2000) 183-188.
 
28.
Sieciechowicz A., Sadecka Z., Myszograj S., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Turek A.: Occurrence of heavy metals and PAHs in soil and plants after application of sewage sludge to soil. Desalination and Water Treatment 52,19-21 (2014).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top