ORIGINAL ARTICLE
The Determinants of the Existing Conditions on the Functional and Spatial Development of Rural Areas
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering Department of Architecture and Urban Planning University of Zielona Gora
 
 
Online publication date: 2022-04-05
 
 
Publication date: 2022-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2022;32(1):255-268
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses selected issues regarding the influence of ecophysiographic and cultural- historical determinants on functional-spatial development of rural areas. Ecological, economic and social processes the have been past few decades are examined in the context of the development of local self-governments and the rise of free market economy after Poland’s socio-economic transformation. The process of intensive rural urbanization occurs especially in areas within the impact zone of big cities. It is caused by, i.a., human migration into rural areas and development of areas of business activation. The abovementioned tendencies that occur in the ecological, economic and social context have a significant impact on functional-spatial development. Expansion of housing developments and, in effect, expansion and development of necessary technical infrastructure gives rise to many problems concerning preservation of cultural heritage of the Polish countryside. The selected issues are analysed on the basis of factors and determinants occurring in the area of Lubasz village in Wielkopolskie province.The pursuit of sustainable development of rural areas is fundamental in regard to ruralist solutions as well as preservation of traditional rural architecture. Ecophysiographic and cultural-historical determinants play a considerable role in this pursuit, especially in the context of threats that stem from overurbanization of rural areas.
 
REFERENCES (25)
1.
Adamowicz, M 2009. Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa [English: A multifunctional agricultural holding as an agent in the development of rural areas and farming], [in:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji (English: Rural household in the face of the issues of transformation, integration and globalization], Prace Naukowe KPAiM no. 33, Wydawnictwo SGGW, Warsaw 2009.
 
2.
Bański, J 2011. Wieś w badaniach geograficznych – ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego [The countryside in geographical studies – evolution of research and an overview of concepts in the rural area], [in:] Wieś jako przedmiot badań naukowych [ The countryside as a subject of scientific research], EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.
 
3.
Bański, J 2014. Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych [Contemporary typologies of rural areas in Poland – an overview of methodological approaches]. Przegląd Geograficzny 4.
 
4.
Borucińska-Bieńkowska, H. 2020. The influence of cultural-historical determinants on functional-spatial development of rural areas. CEER 4 (30), 48-55.
 
5.
Borucińska-Bieńkowska, H 2020. Synergistic Processes in Functional-Spatial Development of Communes in a Metropolitan Area. In: Charytonowicz, J, Falcao, C (ed) Advances in Human Factors in Architecture. Sustainable Urban Planning and Infrastructure: proceedings of the AHFE 2019. Cham: Springer Nature Switzerland, (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 966), 427 - 435.
 
6.
Eberhard, P 1989. Regiony wyludniające się w Polsce [Depopulating regions in Poland]. Prace geograficzne IG i PZ PAN, no. 148, Ossolineum, Wrocław.
 
7.
Heffner, K and Klemens, B 2013. Koncepcje zmian i nowe procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce [Concepts of changes and new spatial processes in rural areas of Poland]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 296, Wrocław.
 
8.
Łęcki, W [ed.] 2004. Wielkopolska nasza kraina [Greater Poland Our Land]. Wydawnictwo S.A. Kurpisz, Poznań.
 
9.
Kajdanek, K 2011. Pomiędzy miastem a wsią [Between the city and the countryside]. Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 
10.
Karwacka, G, Kijowska, J, Kijowski, A and Żynda, S 2006. Komentarz do map sozologicznych – arkusz Rosko, Obrzycko, Czarnków, Wronki [Commentary to environmental science maps – sheet Rosko, Obrzycko, Czarnków, Wronki]. Adam Mickiewicz University, Poznań.
 
11.
Kiełczewska – Zaleska, M 1972. Geografia osadnicza [Geography of settlement]. PWN, Warsaw.
 
12.
Kłodziński, M 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej [Multifunctional development of rural areas in Poland and EU countries]. Wydawnictwo SGGW, Warsaw.
 
13.
Koreleski, K 1998. Rozwój wielofunkcyjny jako koncepcja aktywizacji gospodarczej wsi i rolnictwa [Multifunctional development as a concept of economic activation of the countryside and agriculture]. Zeszyt Naukowy AR, issue no. 59, Kraków.
 
14.
Kowalewski, A, Mordasiewicz, J, Osiatyński, J, Stepień, J and Śleszyński, P 2013. Raport o ekonomicznych skutkach i społcznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce [Economic losses and social costs of uncontrolled urbanization in Poland]. IZiPZ PAN, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warsaw.
 
15.
Kożuchowski, K, 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji [Environmental values in tourism and recreation]. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 
16.
Milkow, FN 1966. Landszaftinaja geografija i woprosy praktiki [Geography of landscape and practical questions], Moscow.
 
17.
Starkel, L [ed.] 1991. Geografia Polski. Środowisko Przyrodnicze [Geography of Poland. Natural Environment. PWN, Warsaw.
 
18.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr IV/38/19 z dnia 25 lutego 2019 r. [A study on spatial planning determinants and directions of the Lubasz commune approved by Resolution of the Council of Lubasz Commune no. IV/38/19 of 25 February 2019].
 
19.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. Nr 92 z 2004 poz.880 [The Act of 16 April 2004 on environmental protection, Journal of Laws No. 92 of 2004, item 880].
 
20.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. Nr 16 z 1995 r. poz. 78 [The Act of 3 February 1995 on the protection of agricultural and forest land, Journal of Laws No. 16 of 1995 item 78].
 
21.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. Nr 162 z 2003 r. poz. 1568 [The Act of 23 July 2003 on protection and care of tangible cultural heritage, Journal of Laws No. 162 of 2003, item 1568].
 
22.
Wiklina, J and Nurzyńska, I 2016. Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi [Rural Poland 2016. The report on the state of rural areas]. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warsaw.
 
23.
Wojewódzki Konserwator Przyrody, Rejestr pomników przyrody [Provincial Conservator of Nature, Register of natural monuments]. www.poznan.pl (10.01.2020).
 
24.
A list of building structures included in a register or other records run by the Provincial Conservator of Cultural and Historic Heritage.
 
25.
Voivodship Nature Conservator, Register of Natural Monuments, www.poznan.pl (10.01.2020).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top