ORIGINAL ARTICLE
The Influence of Ecophysiographic Determinants on the Functional-Spatial Development of Rural Areas - A Study of the Village of Lubasz
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, Department of Architecture and Urban Planning, University of Zielona Gora, Poland
 
 
Online publication date: 2020-08-20
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2020;30(2):234-246
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses selected issues concerning the influence of ecophysiographic determinants on functional-spatial and socio-economic development in rural areas. Ecological, economic and social processes that have been taking place for the past few decades are examined in the context of the development of local self-governments and transformation of economic processes into market oriented economy following socioeconomic changes in Poland. The process of intense urbanization of the countryside is a common phenomenon that occurs specifically in rural areas that are within the impact zone of a big city. It is caused by i.a. human migration into rural areas as well as by development of areas of business activation. These tendencies, which occur both in the social and economic context, greatly affect ecological processes. Expansion of land development and the ensuing further development of necessary technical infrastructure give rise to numerous problems in natural environment. Ecophysiographic determinants play a vital role in the pursuit of sustainable development of the countryside in the aspect of threats that result from excessive urbanization of rural areas. The author discusses these issues on the example of a study of the village of Lubasz in the wielkopolskie voivodeship.
 
REFERENCES (20)
1.
Adamowicz, M 2000. Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa, [w:] Wiejskie gospodarstw domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Prace Naukowe KPAiM, nr 33, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
2.
Bański, J 2011. Wieś w badaniach geograficznych – ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych. EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
3.
Bański, J 2014. Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny, z. 4, Warszawa.
 
4.
Eberhard, P 1989. Regiony wyludniające się w Polsce. Prace geograficzne IG i PZ PAN, nr 148, Ossolineum, Wrocław.
 
5.
Heffner, K and Klemens, B 2013. Koncepcje zmian i procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 296, Wrocław.
 
6.
Łęcki, W 2004 [Red.]. Wielkopolska nasza kraina. Wydawnictwo S.A. Kurpisz, Poznań.
 
7.
Kajdanek, K 2011. Pomiędzy miastem a wsią. Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 
8.
Karwacka, G, Kijowska, J, Kijowski, A and Żynda, S 2006. Komentarz do map sozologicznych - arkusz Rosko, Obrzycko, Czarnków, Wronki. UAM, Poznań.
 
9.
Kiełczewska–Zaleska, M 1972. Geografia osadnicza. PWN, Warszawa.
 
10.
Kłodziński, M 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
11.
Kondracki, J 1994. Geografia Polski. Mezoregion fizyczno-geograficzny. PWN, Warszawa.
 
12.
Koreleski, K 1998. Rozwój wielofunkcyjny jako koncepcja aktywizacji gospodarczej wsi i rolnictwa. Zeszyt Nakowy AR, z. 59, Kraków.
 
13.
Kowalewski, A, Mordasiewicz, J, Osiatyński, J, Stepień, J and Śleszyński, P 2013. Rapotr o ekonomicznych skutkach i społcznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. IZiPZ PAN, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 
14.
Kożuchowski, K 2005. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 
15.
Starkel, L 1991 [Red.]. Geografia Polski. Środowisko Przyrodnicze, PWN, Warszawa.
 
16.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr IV/38/19 z dnia 25 lutego 2019.
 
17.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. Nr 92 z 2004 poz.880.
 
18.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16 z 1995 r. poz. 78.
 
19.
Wiklina, J and Nurzyńska, I 2016. Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa.
 
20.
Wojewódzki Konserwator Przyrody, Rejestr pomników przyrody, www.poznan.pl (10.01.2020 r).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top