ORIGINAL ARTICLE
Sewage Sludge Management in a Sewage Treatment Plant
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2019-12-21
 
 
Publication date: 2019-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2019;29(3):209-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sewage sludge produced in municipal sewage treatment plants, because of its physicochemical and sanitary properties, is a serious threat to the environment. In order to neutralize it, various methods of processing are used, which directly affect the quantity and quality of produced sewage sludge, which in the final stage can be used naturally. Properly managed sludge management is presented on the example of a sewage treatment plant, conducting the methane fermentation process with the production of biogas.
 
REFERENCES (11)
1.
Bauza-Kaszewska, J, Paluszak, Z and Skowron K 2010. Impact of sewage sludge compositing on the number of selected groups of indigenous microorganisms (Wpływ kompostowania osadów ściekowych na liczebność wybranych grup drobnoustrojów autochtonicznych). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10, 19-27.
 
2.
Bień, JB 2007. Sewage sludge - theory and practice (Osady ściekowe - teoria i praktyka). Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
3.
Breza-Boruta, B 2012. Emission of microorganisms by a municipal waste landfill as a health risk factor (Emisja drobnoustrojów przez składowisko odpadów komunalnych jako czynnik zagrożenia zdrowotnego). Proceedings of ECOpole 2012, 6(2), 617-623.
 
4.
Butarewicz, A and Wiater, J 2014. Ways of using sludge from the Wastewater Treatment Plant in Bialystok (Sposoby wykorzystania osadów z Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku). Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17, nr 2, 281-291.
 
5.
Operating data of sewage treatment plants 2015-2016 (Dane eksploatacyjne oczyszczalni ścieków 2015-2016).
 
6.
Dębowski, M and Zieliński, M 2011. Sludge management of sewage treatment plants - identification of selected problems and proposed solutions (Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków – identyfikacja wybranych problemów i propozycje rozwiązań). Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa.
 
7.
Krupa, K 2015. Sustainable biogas energy in sewage treatment plants (Zrównoważona energetyka biogazowa w oczyszczalniach ścieków). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 18, zeszyt 4, 101-112.
 
8.
Kulikowska, D and Moszczyńska, M 2015. Sludge composting - process characteristics and compost quality analysis (Kompostowanie osadów ściekowych – charakterystyka procesu oraz analiza jakości kompostu). Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 11, 36-39.
 
9.
Rosik-Dulewska, C, Karwaczyñska, U and Głowala, K 2005. Variability of forms of occurrence of heavy metals in sewage sludge depending on their treatment technology (Zmienność form występowania metali ciężkich w osadach ściekowych w zależności od technologii ich przeróbki). Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, seria: Inżynieria Środowiska, 22, 117-129.
 
10.
Ordinance of the Minister of the Environment of February 6, 2015 on municipal sewage sludge (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257)).
 
11.
Laboratory test results for hygrised sludge directed to natural use, 2015-2016 (Wyniki badań laboratoryjnych dla osadów zhigienizowanych kierowanych do wykorzystania przyrodniczego, 2015-2016).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top