ORIGINAL ARTICLE
Monitoring of Landslide Areas with the Use of Contemporary Methods of Measuring and Mapping
 
More details
Hide details
1
Rzeszów University of Technology, Department of Geodesy and Geotechnics, ul. Poznańska 2, 35-959 , Rzeszów, Poland
 
2
Cracow University of Technology, Cracow, Poland
 
 
Online publication date: 2017-05-17
 
 
Publication date: 2017-03-28
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;24(1):69-82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years, there is an increase of landslide risk observed, which is associated with intensive anthropogenic activities and extreme weather conditions. Appropriate monitoring and proper development of measurements resulting as maps of areas at risk of landslides enables us to estimate the risk in the social and economic aspect. Landslide monitoring in the framework of SOPO project is performed by several methods of measurements: monitoring of surface (GNSS measurement and laser scanning), monitoring in-deepth (inclinometer measurements) and monitoring of the hydrological changes and precipitation (measuring changes in water-table and rainfall).
 
REFERENCES (18)
1.
Bielski S.: Stateczność zboczy [online]. http://www.mikropal.pl/statecz... [access:01.02.2013].
 
2.
Bober L.: Rejony osuwiskowe w Polskich Karpatach fliszowych i ich związek z budową geologiczną regionu, Biul. Inst. Geol. 1984.
 
3.
Farina P., Leoni L., Babboni F., Coppi F., Mayer L., Ricci P.: IBIS-M, an innovative radar for monitoring slopes in open-pit mines, Proceedings of International Symposium on Rock Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering, Vancouver, Canada, Sep. 18-21, 2011.
 
4.
Grabowski D.: Inwentaryzacja osuwisk oraz zasady i kryteria wyznaczania obszarów predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych w Polsce Pozakarpackiej (skrypt dla wykonawców). PIG Warszawa 2006.
 
6.
Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000. PIG, Warszawa 2008.
 
7.
Leoni L., Spencer G., Coli N., Coppi F., Michelini A.: Techniques for three-dimensional displacement vector using ground-based interferometric synthetic aperture radar, APSSIM 2016. PM Dight (ed.). Australian Centre for Geomechanics, Perth 2016, ISBN 978-0-9924810-5-6.
 
8.
Obserwacja i badanie osuwisk drogowych. GDDP, Warszawa 1999.
 
9.
Oprogramowanie GeoLisp - dr iż.Marian Poniewiera.
 
10.
Plewako M.: Badanie dynamiki osuwisk metodami geodezyjnymi, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 3/2011, PAN, Oddział w Krakowie, s. 259-263.
 
11.
Realizacja projektu SOPO (systemu osłony przeciwosuwiskowej) w latach 2008-2015. https://www.mos.gov.pl.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (dz. U. 2007, Nr 121, poz. 840).
 
13.
Schulz W.H., Coe J.A., Shurtleff B.L., Panosky J., Farina P., Ricci P.P., Barsacchi G.: Kinematics of the Slumgullion landslide revealed by groundbased InSAR surveys. Landslides and Engineered Slopes: Protecting Society through Improved Understanding - Eberhardt et al. (eds) Taylor & Francis Group, London, 2012. ISBN 978-0-415-62123-6.
 
14.
Szafarczyk A.: Geodezyjne metody monitoringu osuwisk, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 2/2011, PAN, Oddział w Krakowie.
 
15.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).
 
16.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717).
 
17.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2004, Nr 121, poz. 1266).
 
18.
Wójcik A.: Kartografia geologiczna osuwisk,[online] Materiały konferencyjne „Obowiązki geologa powiatowego w świetle ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o planowaniu przestrzennym dotyczących terenów zagrożonych osuwiskami”, 2008, http://geoportal.pgigov.pl/css... [access: 02.02.2013].
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top