ORIGINAL ARTICLE
Influence of Selected Organic Micropollutants on Organisms
 
More details
Hide details
1
Czestochowa University of Technology, Department of Chemistry Water and Wastewater Technology, Dąbrowskiego st. 73, 42-201 , Częstochowa, Poland
 
 
Online publication date: 2017-05-17
 
 
Publication date: 2017-03-28
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;24(1):83-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article describes the toxicity of organic micropollutants on tested microorganisms. Itis a current issue because organic micropollutants are identified in all elements of environmental (surface water, ground water, soils) and in food products. The organic micropollutants include: polychlorinated dibenzodioxyns PCDD, polychlorinated dibenzofurans PCDF, polychlorinated biphenyls PCB, polycyclic aromatic hydrocarbons PAH, halogenated compounds and by-products of water treatment. Some organic compounds cause hazard for health and human life due to their estrogenic biological activity, carcinogenic, mutagenic or teratogenic activity. The influence on organisms indicators of these compounds based on literature data were presented. The level of TEQ (toxic equivalency) in response to organic chlorine derivatives (PCDDs, PCDF, PCBs) is usually determined by toxic equivalency factor (TEF). The International Agency for Research on Cancer classifies organic micropollutants as carcinogenic to humans (Group 1), possibly carcinogenic (Group 2A) or probably carcinogenic to humans (Group 2B).
 
REFERENCES (48)
1.
Directive 850/2004 EC.
 
2.
Directive 2008/105/WE.
 
3.
Directive 2013/39/UE.
 
4.
Agteren M.H., Keuning S., Janssen D.B.: Handbook on Biodegradation and Biological Treatment of Hazardous Organic Compounds, Kluwer Academic Publishers (1998).
 
5.
Barhorst J.B., Kubiak R.: Formation of chlorinated disinfection by products in viticulture, Environmental Science Pollution Research, 16, 582-589 (2009).
 
6.
Savant D.V., Abdul-Rahman R., Ranade D.R.: Anaerobic degradation of adsorbable organic halides (AOX) from pulp and paper industry wastewater, Bioresource Technology, 97, 1092-1104 (2006).
 
7.
Dudzińska M. R., Kozak Z.: Polichlorowane dibenzo(p)dioksyny i dibenzofurany - właściwości i oddziaływanie na środowisko, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Lublin, 6 ( 2001).
 
8.
Kluska M.: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons uptake by selected plants in the vinicity of highway, Archives of Environmental Protection, 1, 61-70 (2005).
 
9.
Grochowalski A.: Badania nad oznaczaniem polichlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli, Politechnika Krakowska, Monografia 272, Kraków (2000).
 
10.
Grung M., Holth T.F., Jacobsen M.R.: Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) metabolites in atlantic cod exposed via water or diet to a synthetic produced water, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 72, 254-26 (2009).
 
11.
Haritash A.K., Kaushik C.P.: Biodegradation aspects of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs): A review, Journal of Hazardous Materials, 169, 1-15 (2009).
 
12.
Heinzow B., Mohr S., Ostendorp G., Kerst M., Körner W.: PCB and dioxinlike PCB in indoor air of public buildings contaminated with different PCB sources-deriving toxicity equivalent concentrations from standard PCB congeners, Chemosphere, 67, 1746-1753 (2007).
 
13.
Schecter A., Birnbaum L., Ryan J.J., Constable J.D.: Dioxins: An overview, Environmental Research, 101, 419-428 (2006).
 
14.
Pollitt F.: Polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans, Regulatory Toxicology and Pharmacology, 30, S63- S68(1999).
 
15.
Wielgosiński G.: Emisja dioksyn z procesów termicznych i metody jej ograniczania, Polska Akademia Nauk, Łódź ( 2009).
 
16.
Kobayashi S., Kitadai M., Sameshima K., Ishii Y., Tanaka A.: A theoretical investigation of the conformation changing of dioxins in the binding site of dioxin receptor model; role of absolute hardness-electronegativity activity diagrams for biological activity, Journal of Molecular Structure, 475, 203-217 (1999).
 
17.
Czarnomski K., Izak E.: Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku, Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej Nr 850/2004, Materiały informacyjne, Ministerstwo Środowiska, Wydawca Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa ( 2008).
 
18.
S. Oleszek-Kudlak, M. Grabda, M. Czaplicka, C. Rosik-Dulewska, E. Shibata, Nakamura T.: Fate of PCDD/PCDF during mechanical-biological sludge treatment, Chemosphere, 61, 389-397 (2005).
 
19.
Rosińska A.: Zmiany ilościowo-jakościowe PCB w osadach ściekowych stabilizowanych beztlenowo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Monografie 219 ( 2011).
 
20.
IARC (International Agency for Research on Cancer), Polychlorinated and Polybrominated Biphenyls, Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to humans, 107 (2015).
 
21.
IARC (International Agency for Research on Cancer), Some nonheterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons and some related exposures, Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to humans, 92 (2010).
 
22.
Äberg A., Tysklind M., Nilsson T., MacLead M., Hanberg A.: Exposure assessment at a PCDD/F contaminated site in Sweden-field measurements of exposure media and blood serum analysis, Environmental Science Pollution Research, 17, 26-39 (2010).
 
23.
Podstawy toksykologii, red. J. Piotrowski: Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa ( 2006).
 
24.
Wierzbicki T. Dioksyny w środowisku, Mat. konf. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, pod red. M. Janosz-Rajczyk i M.Włodarczyk Makuły, Konferencje 57, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 31-41 (2005).
 
25.
Urbaniak M.: Polychlorinated biphenyls: sources, distribution and transformation in the environment - a literature review, Acta Toxicologica, 15, 2, 83-93 (2007).
 
26.
Urbaniak M., Skowron A., Zieliński M., Zalewski M.: Hydrological and environmental conditions as key drivers for spatial and seasonal changes in PCDD/PCDF concentrations, transport and deposition along urban cascade reservoirs, Chemosphere, 88, 1358-1367 (2012).
 
27.
Urbaniak M., Zieliński M., Wesołowski W.: Zalewski M.: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDF) compounds in sediments of two shallow reservoirs in central Poland, Archiwum Ochrony Środowiska, 35, 2, 125-132 (2009).
 
28.
Howell N. I., Suarez M. P., Rifai H. S., Koenig L.: Concentration of polychlorinated biphenyls (PCBs) in water, sediment and aquatic biota in the Houston Ship Channel, Texas, Chemosphere, 70, 593-606 (2008).
 
29.
Augusto S., Goncalves M., Maguas C., Branquinho C., Mendes B.: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in chicken meat, liver and eggs, International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, Monachium (2008).
 
30.
Martorell I., Perello G., Marti-Cid R., Castell V., Llobet J.M., Domingo J.L.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in foods and estimated PAH intake by the population of Catalonia, Spain: temporal trend, Environment International, 36, 424-432 (2010).
 
31.
Janoszka B., Błaszczyk U.: Oznaczanie muta- i kancerogennych WWA (fluoranten, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perylen) w potrawach z mięsa drobiowego, Mat. konf. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, pod red. M. Janosz- Rajczyk i M. Włodarczyk-Makuły, Konferencje 57, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 71-77 (2005).
 
32.
Kalinowski R., Załęska-Radziwiłł M.: Toksyczność wybranych WWA w stosunku do organizmów wodnych, Mat. konf. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, pod red. M. Janosz-Rajczyk, Konferencje 56, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 48-56 (2005).
 
33.
Piekarska K.: Modyfikacje testu Salmonella do oceny mutagenności pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Monografia 52, Wrocław (2008).
 
34.
Makhniashvili I.: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku, Bezpieczeństwo pracy, 3, 17-20 (2003).
 
35.
Kowal A., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa (2005).
 
36.
Włodyka-Bergier A., Bergier T.: Lotne organiczne produkty chlorowania w wodzie z krakowskich systemów dystrybucji, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków ( 2015).
 
37.
Bodzek M., Konieczny K.: Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody, Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO ( 2005).
 
38.
Archibald F., Roy-Arcand L., Methot M.: Time, sunlight and the fate of biotreated kraft mill organochlorides (AOX) in nature, Water Research, 1, 85-94 (1997).
 
39.
Cherif S., Fraaj R.B., Jrad A.: Quality of treated wastewater: method validation of AOX, Accreditation and Quality Assurance, 11, 632-637 (2006).
 
40.
Shomar B.: Sources of adsorbable organic halogens (AOX) in sludge of Gaza, Chemosphere, 69, 1130-1135 (2007).
 
41.
Chowdhury S., Rodriques M., Serodes J.: Model development for predicting changes in DBP exposure concentrations during indoor handling of tap water, Science and Total Environment, 408, 4733-4743 (2009).
 
42.
Richardson S., Plewa M., Wagner E., Schoeny R., DeMarini D.: Occurrence genotoxicity and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection byproducts in drinking water. A review and roadmap for research. Mutation Research, 636, 178-242 (2007).
 
43.
Environemntal Health Criteria 216. Disinfectants and disinfectant byproducts. WHO, Genev ( 2000).
 
44.
Nicolau A., Lekkas T., Kostopoulou M., Golfinopoulos S., Investigation of behaviour of haloketones In water Samales, Chemosphere, 44, 907-912 (2001).
 
45.
Hu J., Song H., Addison J., Karanfill T:, Halonitromethane formation potential in drinking waters, Water Research, 44, 105-114 (2010).
 
46.
Traczewska T.M.: Biotoksyczność produktów mikrobiologicznych przemian antracenu i fenantrenu w wodzie oraz możliwość ich usuwania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław ( 2003).
 
47.
Zena R., Speciale A., Calabro C., Calo M., Palombieri D., Saija A., Cimino F., Trombetta D., Cascio P. Lo.: Exposure of sea bream (Sparus aurata) to toxic concentrations of benzo(a)pyrene possible human health effect, Ecotoxicology and Environmental Safety, 122, 116-125 (2015).
 
48.
Ortega-Calvo J.J., Tejeda-Agredano M.C., Jimenez-Sanchez C., Congiu E., Sungthong R., Niqui-Arroyo J.L., Cantos M.: Is it possible to increase bioavailability but not environmental risk of PAHs in bioremediation?, Journal of Hazardous Materials, 261, 733-745 (2013).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top