ORIGINAL ARTICLE
Efficiency of Sewage Treatment Plants in the Sequential Batch Reactor
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2019-01-03
 
 
Publication date: 2018-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(3):121-131
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article analyzes the effectiveness of individual Actibloc wastewater treatment plants (produced by Sotralentz) working in the technology of low-rate activated sludge in the Sequential Batch Reactor (SBR) system. The assessment of the effectiveness of household wastewater treatment plants was made on the basis of pollutants: BOD5, COD, total suspended solids, total nitrogen and total phosphorus. The research objects were four household sewage treatment plants located in: Lubań, Kłębanowice, Stara Rzeka and Kościan. The efficiency of removing pollutants in the examined facilities was in the range of: BOD5 92.2 ÷ 97.2%, COD 82.6 ÷ 89.9%, total suspended solids 90.2 ÷ 96.2%, total nitrogen 50.8 ÷ 83.1%, total phosphorus 46.5 ÷ 73.6%. The treated wastewater met the requirements set out in the Regulation of the Minister of the Environment on the conditions to be met when discharging sewage into water or soil, and on substances particularly harmful to the aquatic environment (Journal of Laws 2014, item 1800) in terms of indicators such as BOD5, COD, total suspended solids and total nitrogen. The effectiveness of phosphorus removal in the studied treatment plants was much lower.
 
REFERENCES (9)
1.
Błażejewski R.: Kanalizacja wsi, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2003.
 
2.
GUS 2017: Infrastruktura komunalna w 2016 r.
 
3.
Heindrich Z. i in.: Leksykon Przydomowych oczyszczalni ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2013.
 
4.
Jakubaszek A., Stadnik A., 2018: Technical and technological analisys of individual wastewater treatment systems, Civil and Enviromental Engineering Reports, 28 (1), 087-099.
 
5.
Makowska M., Sowińska A., 2014: Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków, Nauka Przyroda Technologie, dział Melioracje i Inżynieria Środowiska, 8, 29–47.
 
6.
Ministerstwo Środowiska, Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Warszawa (2017).
 
7.
Myszograj S., Bydałek F., 2016: Temperature impact of nitrogen transformation in technological system: vertical flow constructed wetland and polishing pond, Civil and Enviromental Engineering Reports, 23 (4), 125-136.
 
8.
PN EN 12566-1:2016-10, Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) 50. Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top