ORIGINAL ARTICLE
Delimitation of Areas of Environmental Conflicts on the Background of Geological Conditions, Exemplified by Stary Sącz Commune
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology in Krakow Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
 
 
Online publication date: 2014-12-10
 
 
Corresponding author
Slávka Gałaś   

* Slávka Gałaś, AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Department of Environmental Analysis, Cartography and Economic Geology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland; tel. +48126172383
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;13(2):19-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Delimitation and characterization of areas of conflict are essential to assess suitability of land for different activities carried out in the field of rational land use. In the paper, delimitation of the conflict areas and conflicts categorization in terms of possibility of their overcoming, the scale of the range and the period of their occurrence exemplified by urban - rural commune Stary Sącz have been presented. The software ArcGIS 10.1, the method of maps superimposing and analysis of interactions between different geoenvironmental factors have been applied to obtain the goal of the investigation. Specific geological structure together with morphological and climatic conditions in Stary Sącz commune create ideal conditions for occurrence of con-flict areas on the background of the geological conditions. Accurate and early recognition of these conflicts - existing and potential ones, is a prerequisite for the environmental risk prevention and elimination of its effects through the proper preparation of planning documents and development plans and programs.
 
REFERENCES (28)
1.
Baścik M., Siwek J., Trafas K.: Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz M-34-90-A Nowy Sącz, GUGiK Główny Geodeta Kraju, GEPOL, Poznań 2004.
 
2.
Bojakowska I., Stec B.: Mapa Geośrodowiskowa Polski - plansza A, arkusz Nowy Sącz w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniem, PIG, Warszawa 2004.
 
3.
Chowaniec J., Witek K.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z Objaśnieniem, ark. Nowy Sącz. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol. Warszawa 1997.
 
4.
Dutkowski M.: Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wyd. UG, Gdańsk 1995.
 
5.
GUS: Bank danych lokalnych, www.stat.gov.pl, 2013.
 
6.
Kistowski M.: Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo, Czasopismo Techniczne, z7-A/2007.
 
7.
Kistowski M.: Problemy lokalizowania inwestycji na terenach cennych przyrodniczo (w:) Ochrona przyrody, praca zbior. pod red. M. Gwiazdowicza, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Tom 10, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa, 2008, s. 139-163.
 
8.
Kleczkowski A.S.: Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Inst. HiGI AGH Kraków, 1990.
 
9.
Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj.małopolskiego, Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jestprawdopodobne w woj. małopolskim, 2013, http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wste....
 
10.
Macek, J.: Opracowania ekofizjograficzne dla potrzeb Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barcice, Nowy Sącz 2006.
 
11.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Stary Sącz, PLAN NR 1. Uchwała Nr XXX/323/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
12.
Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Stary Sącz, PLAN NR 1. Uchwała Nr XL/507/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 18 maja 2009 r.
 
13.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasto Stary Sącz, PLAN NR 2. Uchwała Nr XXX/324/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2004 r.
 
14.
Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Stary Sącz, PLAN NR 2. Uchwała Nr XXXVII / 490 / 09 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 marca 2009 r.
 
15.
Nieć M., Stryszewski M. (red.), Uberman R.: Programowanie eksploatacji i zagospodarowania terenów pogórniczych złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzek karpackich na przykładzie Karpat Zachodnich. Monografia, Ucz. Wyd. Nauk.-Dyd. AGH, Kraków 2006.
 
16.
Oszczypko N., Wójcik A.: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowy Sącz, Polska Agencja Ekolog. SA., Warszawa1989.
 
17.
Oszczypko N., Wójcik A.: Objaśnienie do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Nowy Sącz, PIG, Warszawa1993.
 
18.
Pietrzak A.: Planowanie przestrzenne w obszarach chronionych gminy Stary Sącz, praca dyplomowa, Kraków. 2010.
 
19.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Stary Sącz (na lata 2004 - 2011 wraz z prognozą do roku 2015), Nowy Sącz.
 
20.
Przewoźniak M.: Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym bałtyckiego obszaru przybrzeżnego w Polsce [w] Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w Polsce - stan obecny i perspektywy. Część 3: Morze - ląd. Wzajemne relacje. Praca zbior. pod red. K. Furmańczyka, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Ziemi, 2008, s. 29-43.
 
21.
Strategia Rozwoju Gminy Stary Sącz na lata 2013-2020, www.stary.sacz.pl.
 
22.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz. Uchwała Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września 2000 r.
 
23.
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz. Uchwała Nr XXVI/328/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 lipca 2008 r.
 
24.
Zabuski L., Thiel K.., Bober L.: Osuwiska we fliszu Karpat polskich. Geologia - modelowanie - obliczanie stateczności. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 1999.
 
25.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
26.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
 
27.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 
28.
www.geoportal.pgi.gov.pl/midas-web System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS, 2013.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top