ORIGINAL ARTICLE
Effects of Catalysts on Emissions of Pollutants from Combustion Processes of Liquid Fuels
 
More details
Hide details
1
Opole Technical University, Department of Environmental Engineering, Poland
 
 
Online publication date: 2014-12-10
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;13(2):5-17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dynamic growth of the use of non-renewable fuels for energy purposes results in demand for catalysts to improve their combustion process. The paper describes catalysts used mainly in the processes of combustion of motor fuels and fuel oils. These catalysts make it possible to raise the efficiency of oxidation processes simultanously reducing the emission of pollutants. The key to success is the selection of catalyst compounds that will reduce harmful emissions of combustion products into the atmosphere. Catalysts are introduced into the combustion zone in form of solutions miscible with fuel or with air supplied to the combustion process. The following compounds soluble in fuel are inclused in the composition of the described catalysts: organometallic complexes, manganese compounds, salts originated from organic acids, ferrocen and its derivatives and sodium chloride and magnesium chloride responsible for burning the soot (chlorides). The priority is to minimize emissions of volatile organic compounds, nitrogen oxides, sulphur oxides, and carbon monoxide, as well as particulate matter.
 
REFERENCES (15)
1.
Konstytucj a RP z 2 kwietnia 1997.
 
2.
Przemysł i handel naftowy w 2011 roku. Polska Organizacja Przemysłu i handlu naftowego.
 
3.
Guziałowska-Tic J., Tic W. J.: Modyfikatory stosowane w procesie spalania olejów opałowych i paliw stałych, Chemik, 66, 11 (2012), 1203-1210.
 
4.
Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych.
 
5.
Karcz H., Jodkowski W., Nowakowski S., Sędzielowski E., Zabłocki W.: Ocena eksploatacyjna i ekologiczna różnych konstrukcji olejowych palników energetycznych, Energetyka, 3 (2004), 179 -189.
 
6.
Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001.
 
7.
Protokół z Kioto, 1997.
 
8.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (we) NR 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE.
 
9.
Pat. PL 179365 (1994).
 
10.
Pat. EP 0476196 (1990).
 
11.
Pat. US 18282 (1990).
 
12.
Pat. EP 0359390 (1989).
 
13.
Pat. PL 165406 (1991).
 
14.
Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń.
 
15.
Zvereva E.R., Ganina L.V. Effects of additives on the working properties of furnance heavy fuel oil. Chemistry and Technology of Fuels and Oil, 45, 5 (2009), 349-353.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top