ORIGINAL ARTICLE
Characteristics of Petroleum Compounds and their Removal from the Aquatic Environment
 
More details
Hide details
1
Czestochowa University of Technology, Department of Environmental Engineering, Czestochowa, Poland
 
 
Online publication date: 2020-04-18
 
 
Publication date: 2020-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2020;30(1):74-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to characterize the components of crude oil, with particular emphasis on those that have a toxic effect on organisms, and to describe the sources of pollution and the methodology for determining these compounds in aqueous solutions. In addition, the study presents the legal provisions in the field of petroleum compounds and practical methods for their removal in the event of uncontrolled emission of these compounds into the aquatic environment as well as methods used in the treatment of wastewater loaded with these compounds.
 
REFERENCES (40)
1.
Syrugała, J et al. 2006. Vademecum rafinera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 
2.
Siuta, J 2003. Technologie odolejania gruntów, odpadów i ścieków. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski.
 
3.
Podniało, A 2002. Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 
4.
Mrowiec, B 2012. Wpływ wybranych węglowodorów aromatycznych (BTX) na oczyszczanie ścieków. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN.
 
5.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U 2016 poz. 1757.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Dz. U 2019 poz. 1311.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, Dz. U 2019 poz. 2148.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, Dz. U 2019 poz. 2149.
 
9.
PN-EN ISO 9377-2/2003, Jakość wody, Oznaczanie indeksu oleju mineralnego, Cz.2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej.
 
10.
Zieńko, J and Karakulski, K 1997. Substancje ropopochodne w środowisku przyrodniczym. Szczecin: Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej.
 
11.
Siemiński, M 2008. Środowiskowe zagrożenie środowiska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
12.
Włodarczyk-Makuła, M 2016. Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami ropopochodnymi. LAB Laboratoria, Aparatura Badania 21, 12-16.
 
13.
IARC - International Agency of Research on Cancer, (2002) (2004).
 
14.
Rup, K 2006. Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 
15.
Wiatr, I Marczak, H and Sawa, J 2003. Podstawy działań naprawczych w środowisku. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski.
 
16.
Badowska, E 2013. Zawartość substancji ropopochodnych w ściekach systemu kanalizacji ogólnospławnej. www.eko-dok.pl/2013/01.pdf.
 
17.
Siebielska, I and Szymański, K 2013. Wpływ pracy separatorów na usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z wód opadowych i roztopowych. Rocznik Ochrona Środowiska 15, 749–765.
 
18.
Gutteter-Grudziński, JM 2012. Studium efektywności odolejania okrętowych wód zęzowych z wykorzystaniem sekcji hydrocyklonów i koalescencyjnych przegród porowatych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej.
 
19.
Seidel, M and Kleindienst, S and Dittmar, T and Joye, SB and Medeiros, PM 2016. Biodegradation of crude oil and dispersants in deep sea water from the Gulf of Mexico: Insights from ultra-high resolution mass spectrometry. Deep-Sea Research II. Topical Studies in Oceanography 129, 108-118.
 
20.
Rakowska, J and Radwan, K and Ślosorz, Z and Pietraszek, E and Łudzik, M and Suchorab, P 2012. Usuwanie substancji ropopochodnych z dróg i gruntów. Józefów: Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy.
 
21.
Piotrowski, JK et al. 2006. Podstawy toksykologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 
22.
Hupka, J and Mydlarczyk, S and Andrzejewski, L and Ciecholewski, A 1985. Sposób likwidacji rozlewów olejowych, zwłaszcza na powierzchni wody oraz element zaporowy do likwidacji rozlewów olejowych na powierzchni wody. Patent 130812.
 
23.
Kristensen, M and Johnsen, AR and Christensen, JH 2015. Marine biodegradation of crude oil in temperate and arctic water samples. Journal of Hazardous Materials 300, 75–83.
 
24.
Poluszyńska, J and Bożym, M and Sławińska, I and Dwojak, J 2009. Oznaczanie substancji ropopochodnych za pomocą chromatografii gazowej połączonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. Opole: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów ogniotrwałych i Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski sp.z.o.o 3, 131-140.
 
25.
Badowska, E and Gryglik, D. Wpływ metodyki przygotowania próbek na oznaczanie indeksu oleju mineralnego zgodnie z normą PN-EN-ISO 9377-2. www.eko-dok.pl/2012/04.pdf.
 
26.
PN-EN ISO 15680 Jakość wody - Oznaczanie wybranych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, naftalenu i niektórych związków chlorowanych metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wypłukiwania i wyłapywania oraz desorpcji termicznej.
 
27.
Kakharamanly, YN and Azizov, AG 2014. Mechanizm of criude oil and petroleum product sorption from water surface by random polypropylene based polymer foam sorbents. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 49, 545-551.
 
28.
Półka, M and Kukfisz, B and Wysocki, P and Polakovic, P and Kvarcak, M 2015. Analiza skuteczności wybranych sorbentów wykorzystanych do pochłaniania par substancji ropopochodnych w działaniach ratowniczych. Przemysł chemiczny 94, 331-335.
 
29.
Tic, WJ and Pijarowski, PM 2015. Characteristics of adsorbents used to remove petroleum contaminants from soil and wastewater, Przemysł chemiczny 94, 301-306.
 
30.
Ciesielczuk, T and Rosik-Dulewska, C 2015. Wykorzystanie kompostów z odpadów komunalnych i sorbentów handlowych do degradacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Rocznik Ochrona Środowiska 15, 766–779.
 
31.
Piekutin, J 2016. Zastosowanie wybranych procesów do usuwania węglowodorów ropopochodnych z wody. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 
32.
Cai, Z and Zhou, O and Peng, S and Li, K 2010. Promoted biodegradation and microbiological effects of petroleum hydrocarbons by Impatiens balsamina L. with strong endurance. Journal of Hazardous Materials 183, 731–737.
 
33.
Piekutin, J and Boruszko, D and Wiater, J 2015. Chemiczne usuwanie związków ropopochodnych z wody. Rocznik Ochrona Środowiska 17, 1545–1553.
 
34.
Piekutin, J and Skoczko I 2015. Removal of petroleum compounds from aqueous solutions in the aeration and reverse osmosis system. Desalination and Water Treatment 57, 12135-12140.
 
35.
Piekutin, J and Skoczko, I 2014. Use of stripping tower and reverse osmosis in removal of petroleum hydrocarbons from water. Desalination and Water Treatment 52, 3714-3718.
 
36.
Moussavi, G and Khosravi, R and Farzadkia, M 2011. Removal of petroleum hydrocarbons from contaminated groundwater using an electrocoagulation process: batch and continuous experiments. Desalination 278, 288–294.
 
37.
Aljuboury, DA and Palaniandy, P and Aziz HBA and Feroz, S and Amr SSA. Performance of the photocatalyst and Fenton processes to treat the petroleum wastewater - A review. Global NEST Journal 19, 396-411.
 
38.
Smol, M Włodarczyk-Makuła, M 2017. The effectiveness in the removal of PAHs from aqueous solution in physical and chemical processes: A review. Polycyclic Aromatic Compounds 37, 292-313.
 
39.
Włodarczyk-Makuła, M 2011. Changes of PAHs content in wastewater during oxidation process. Rocznik Ochrona Środowiska 13, 1093-1104.
 
40.
Włodarczyk-Makuła, M Wiśniowska, E Turek, A Obstój, A 2016. Removal of PAHs from cooking wastewater durinf photodagradation process. Desalinationa and Water Treatment 57, 1262-1272.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top