ORIGINAL ARTICLE
The uniqueness of the German barracks in the context of the style of military architecture in the interwar period
 
More details
Hide details
1
Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Poland
 
 
Submission date: 2023-07-16
 
 
Final revision date: 2023-08-17
 
 
Acceptance date: 2023-08-29
 
 
Online publication date: 2023-09-17
 
 
Publication date: 2023-09-17
 
 
Corresponding author
Marta Małgorzata Rudnicka-Bogusz   

Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Poland
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2023;33(2):34-54
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
When studying the styles of barracks complexes in Eastern Europe, one can notice two main periods of heightened militarism. The large-scale barracks built in the 1880s represent a style infused with national romanticism. In Prussia, for example, it is Rundbogenstil, which legitimizes monarchical power. As a result of the defeat in World War I, this style is compromised. With the beginning of the 1930s, the tendency to build extensive barracks complexes intensifies again. The buildings erected at that time reflect the tendency to modernize architecture, characterized by functional and hygienic layout of rooms and a cubic style. This tendency is also evident in German barracks, such as those in Wrocław, designed by Otto Salvisberg, and Swiss barracks in Lucerne, designed by Armin Meili. However, due to the tightening of the nationalist rhetoric by the ruling NSDAP, as witnessed by the "Entartete Kunst" exhibition held in Munich in 1937, the international style is rejected in Germany, which was unprecedented at the time. A new style is sought, and the Heimatstil based on vernacular patterns developed in the 1870s fits in with the populist inclinations of the Third Reich. As a result, the design of barracks complexes sees a return to a simplified historicizing style, which then gives way to buildings that represent the biased national style of Heimatschutz, expressiing the polarization of public discourse along the lines of: cosmopolitan "them" and domestic "us".
 
REFERENCES (71)
1.
Ajdaczić, D 2008. Zmiana tożsamości narodowej a opozycja swój / obcy. In: Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury 20. 149-157.
 
2.
Sudjic, D 2015. Kompleks gmachu. Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.
 
3.
Mallory, K., Ottar, A 1973. Architecture of Aggression. A history of military architecture in North West Europe 1900 -1945. Londyn.
 
4.
Spiteri, SC 2015. On the Study of Military Architecture. In: ARX Occasional Papers, 5.
 
5.
Military Architecture. Leiden and Boston: Brill, 2018.
 
6.
Gawryluk, D 2016. Spatial features of historical tsarist barracks in contemporary landscape of selected Polish towns. przestrzeń i FORMA 28, 227-238.
 
7.
Urbaniak, M 2012. Leszczyńskie koszary z lat 1901–1905 na planach budowlanych Archiwum Państwowego w Lesznie. Leszno/Warszawa.
 
8.
Rudnicka-Bogusz, MM 2020. Key qualities of 19th-century barrack complexes on the example of Legnica’s Grenadier Barracks. Technical Transactions e2020038. https://doi.org/10.37705/.
 
9.
Rudnicka-Bogusz, MM 2023. The fluctuations in the style of German barracks complexes in reference to the national style on selected examples from the 1930s. Builder 6 (311). DOI: 10.5604/01.3001.0053.6039.
 
10.
Bhabha, H 1990. Introduction: narrating the nation. In: Bhabha, H. (ed.) Nation and Narration. London, New York: Routledge, 1–8.
 
11.
Hobsbawm, E 2008. Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji. In: Hobsbawm, E., Ranger, T. (ed.) Tradycja wynaleziona. Kraków: WUJ.
 
12.
Smith, AD 2009. Kulturowe podstawy narodów. Kraków: WUJ.
 
13.
Kwiatkowski, K 2020. Style narodowe – architektura między apoteozą narodu a akceptacją współistnienia wspólnoty narodów. Przestrzeń/Urbanistyka/Architektura 1, 77–86.
 
14.
Gajda, S 2020. Styl narodowy jako kategoria stylistyczna. Stylistyka 21, 7–18.
 
15.
www.merriam-webster.com, accessed 3.01.2023.
 
16.
Castle, E. 1914. Zur Entwicklungsgeschichte des Wortbegriffes Stil. Germanisch-Romanische Monatsschrift 3, 153-160.
 
17.
Frisi, P, Goethe, JW von, Lambel, H, Herder, JG and Möser, J 1892. Von deutscher Art und Kunst, einige fliegende Blätter. Stuttgart, G.J. Göschen.
 
18.
Herder, JG 1988. Wybór pism. Wrocław: Ossolineum.
 
19.
Scharabi, M 1993. Architekturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin.
 
20.
Libelt, K 1967. O miłości ojczyzny. In: Libelt, K. (ed) Samowładztwo rozumu i Objawy filozofii słowiańskiej, opracował i wstępem opatrzył A. Walicki. Warszawa.
 
21.
Sas-Zubrzycki, J 1922. Styl polski, styl narodowy. Lwów: W.A.Szyjkowski.
 
22.
Михайлов, АА 1824. Собраніе плановъ, фасадовъ и профилей для строенія каменныхъ церквей съ краткимъ наставленіемъ Какъ о самомъ производствҍ строенія, такъ и о вычисленіи потребныхъ къ тому матеріаловъ; При чемъ приложены и объяснительные чертежи важнҍйшихъ частей зданій, съ означеніемъ размҍра оныхъ для практическаго употребленія, Иосиф Иванович Шарлеман, По высочайшему Его Императорскаго Величества повелҍнію Министерства Внутреннихъ дҍлъ отъ Департамента Государственнаго Хозяйства и Публичныхъ Зданій изданное, Санктпетербургъ: Бъ типографіи Медицинскаго департамента Министерства Внутреннихъ дҍлъ.
 
23.
Omilanowska, M 1998. Nacjonalizm a style narodowe w architekturze europejskiej XIX i początku XX wieku In: Konstantynow, D, Pasieczny, R and Paszkiewicz, P Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789–1950. Warszawa.
 
24.
Liburska, L 2004. Kultura rosyjska 1800-1861. In: Suchanek, L (ed) Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki. Kraków, 2004.
 
25.
Szewczyk, J 2005. Rola technik komputerowych w waloryzacji i rewitalizacji architektury regionalnej, na przykładzie drewnianej zabudowy zagrodowej wybranych wsi województwa podlaskiego. Warszawa.
 
26.
Krakowski, P 1998. Nacjonalizm a sztuka patriotyczna. In: Konstantynow, D, Pasieczny, R and Paszkiewicz, P Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950. Warszawa.
 
27.
Dolgner, D 1993. Historismus. Deutsche Baukunst 1815-1900. Leipzig.
 
28.
Tołłoczko, Z 2005. Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku. Tom I. Architektura. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Kraków.
 
29.
Bernhard, A and Streit, G 2008. Karl Friedrich Schinkel. Führer zu seinen Bauten: Band 2: Von Aachen über die Mark Brandenburg bis Sankt Petersburg. Deutscher Kunstverlag.
 
30.
Bragdon, CF 1918. Architecture and Democracy. A.A. Knopf.
 
31.
Massey, J 2006. Organic Architecture and Direct Democracy: Claude Bragdon’s Festivals of Song and Light. In: Journal of the Society of Architectural Historians 4 (65), 578–613.
 
32.
Zagórniak, M 2013. Wokół neorenesansu w architekturze XIX wieku podstawy teoretyczne i realizacje. Kraków.
 
33.
Dolgner, D 1973. Die nationale Variante der Neurenaissance in der deutschen Architektur des 19. Jahrhunderts. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar 20, 155–166.
 
34.
Loos, A 2013. Ornament i zbrodnia. Centrum Architektury.
 
35.
Górski, K 1988. Patriotyzm i nacjonalizm. Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika.
 
36.
Wąs, C 2005. Początki i rozwój współczesnej architektury sakralnej. Część I. Tradycjonalizm. Architectus 1-2 (17-18).
 
37.
Dardzińska, I 2018. Styl narodowy – forma manifestu czy manifest formy? Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 14/2, 27-41.
 
38.
Omilanowska, M 1996. Dwa polskie projekty M.H. Baillie Scotta. Rocznik Historii Sztuki XXII.
 
39.
Muthesius, S 1974. Das englische Vorbild: Eine Studie zu den deutschen Reformbewegunge Kunstgewerbe im spadteren 19. Jahrhundert. München.
 
40.
Gerle, J 1993. What is vernacular? or, the search for the „mother-tongue of forms”. In: Art and the National Dream. Dublin.
 
41.
Veress, D 2016. Architecture as Nation-Building: The Search for National Styles in Habsburg Central Europe Before and After World War I. In: Shelekpayev, N et al. (ed) Empires, Nations and Private Lives: Essays on the Social and Cultural History of the Great War. Cambridge.
 
42.
Zietz, P and Schwechten, FH 1999. Ein Architekt zwischen Historismus und Moderne. Axel Menges.
 
43.
Breitling, S et al 2008. Karl Friedrich Schinkel. Führer zu seinen Bauten: Band 1: Berlin und Potsdam. Deutscher Kunstverlag.
 
44.
Pszczółkowski, M 2016. Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodniej II RP. Łódź.
 
45.
Pszczółkowski, M 2015. Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Łódź.
 
46.
Lehne, A 1989. Heimatstil. Zum Problem der Terminologie. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 43,159–164.
 
47.
Achleitner, F 1997. Region, ein Konstrukt? Regionalismus, eine Pleite? Basel, Boston, Berlin.
 
48.
Gellner, E 1991. Narody i nacjonalizm. Warszawa,.
 
49.
Kizwalter, T 1998. Nacjonalizm, czyli o kłopotliwych pojęciach. In: Konstantynow, D, Pasieczny, R and Paszkiewicz, P Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950. Warszawa.
 
50.
Renan, E 2005. Co to jest naród?, Respublika Nowa 1, 135-144.
 
51.
Anderson, B 1997. Wspólnoty wyobrażone. Kraków.
 
52.
Gellner E., Narody I nacjonalizm, Warszawa 1991 (wyd. I Ithaca N.J. 1983), pp.14-15.
 
53.
Hobsbawm, EJ 1992. Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge.
 
54.
Beaully, J 1982. Nationalism and the state. New York.
 
55.
Szmeja, M 2010. Pamięć zbiorowa w publicznym dyskursie. Dyskusja internetowa sąsiadujących z sobą grup regionalnych. Studia Humanistyczne AGH 8, 87–102.
 
56.
Smith, AD 2007. Nacjonalizm. Warszawa.
 
57.
Dragsbo, P 2019. Architecture and regions, the case of Schleswig compared to other border regions in Europe. In Situ, 38.
 
58.
Peiper, T 1922. Miasto. Masa. Maszyna. Zwrotnica 2, 24-26.
 
59.
Syrkus, Sz 1926. Preliminarz architektury. Praesens 1.
 
60.
Bykowska, S 2011. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy. In: Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 8, 65-93.
 
61.
Lewis, CS 1993. Cztery miłości, przeł. M. Wańkowiczowa. Warszawa.
 
62.
Shvidkovski, DI 2007. Russian Architecture and the West. Yale University Press.
 
63.
Król, A 1936. Budownictwo wojskowe w latach 1918–1935. Tom I. Warszawa.
 
64.
Rudnicka-Bogusz, MM 2021. The Pro-user Revolution in Design of Military Complexes in the Interwar Period. In: Charytonowicz, J et al. (ed) AHFE 2021, LNNS 272, 80–88.
 
65.
Król, A 1933. Budowle zabytkowe w wojsku. Architektura i Budownictwo 10–12.
 
66.
Omilanowska, M 2019. Gdyńska architectura militaris autorstwa Mariana Lalewicza. Porta Aurea.
 
67.
Sprawozdanie Funduszu Kwaterunku Wojskowego 1927-1937. Warszawa 1938.
 
68.
Harbers, G 1935. Die neue Infanterie-Kaserne in Luzern. Der Baumeister 8 (33).
 
69.
Harbers, G 1937. Die deusche Luftwaffe baut! Der Baumeister 5 (35).
 
70.
Harbers, G 1941. Bauten der Luftwaffe in Norddeutschland. Der Baumeister 2.
 
71.
Harbers, G 1938. Bauten der Ertüchtigung und Schulung. Der Baumeister 5 (36).a.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top