ORIGINAL ARTICLE
The Evaluation of the Fertilizing and Yield Potential of Straw and Cellulose Manure
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Szafrana st 15, 65-516 Zielona Góra, Poland
 
2
University of Zielona Gora, Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics, Szafrana st 4a, 65-516 Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2017-05-17
 
 
Publication date: 2017-03-28
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;24(1):185-193
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the study was to determine the physicochemical properties as well as the fertilizing and crop-yielding value of straw and cellulose manure after a 6-month storage period. Before field application pH value and contents of dry matter, TC, Corg. and N in cellulose manure were higher than in straw manure. The application of cellulose manure caused an increase in pH and the contents of P and K in the soil. The contents of DM, TC, Corg., as well as N and P in the rye grain collected from a field with cellulose manure were higher than in the rye grain collected from a field with straw manure. It follows that the soil fertilized with the cellulose manure was more conducive to the mineralization and sorption of macroelements assimilable by plants. The cellulose manure demonstrated better fertilizing value than the straw manure and increased the yield potential of the soil.
 
REFERENCES (27)
1.
Duer I., Fotyma M., Madej A.: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej [online].
 
2.
MRiRW, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004. [Dostęp 05.09.2010]. http://www.kzgw.gov.pl/files/f... e/Azotowa/kodeks_dobrej_praktyki_rolniczej.pdf.
 
3.
Faber A.: Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Polski, Biuletyn Informacyjny IUNG Puławy, Nr 15, (2001) 4-9.
 
4.
Fotyma M.: Problematyka rolnictwa zrównoważonego, Biuletyn Informacyjny IUNG Puławy, Nr 14, (2000) 3-8.
 
5.
Gorlach E., Mazur T.: Chemia rolna, WN PWN Warszawa 2002.
 
6.
Hołubowicz-Kliza G.: Wapnowanie gleb w Polsce, IUNG Puławy 2006.
 
7.
Krasowicz St.: Relacje człowiek - środowisko przyrodnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 1 (2008) 21-27.
 
8.
Kukuła S., Krasowicz S.: Główne problemy i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce, Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 1 (2007) 5-16.
 
9.
Metody badań laboratoryjnych w stacjach chemiczno-rolniczych, Część II.
 
10.
Badanie materiału roślinnego IUNG Puławy 1972.
 
11.
Mroczek J.: Problemy ekologiczne spowodowane intensyfikacją produkcji zwierzęcej, Przegląd Hodowlany Nr 11 (2001) 5-6.
 
12.
Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, WN PWN Warszawa 1995.
 
13.
Peltola I.: Use of peat as litter for milking cows. In: Odour prevention and control of organic sludge and livestock farming (Nielsen V.C, Vorburg J. H, L’hermite P. Eds.), Elsevier London, 1985, 181-187,.
 
14.
Pietrzak St.: Postępowanie z nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego w aspekcie ochrony jakości wody, Zeszyty Edukacyjne. IMUZ, Rolnictwo polskie i ochrona jakości wód, Nr 2 (1997) 31-44.
 
15.
Piwowar A.: Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce, Ekonomia i środowisko, 1, 44 (2013) 143-155.
 
16.
Rao C. R.: Linear Statistical Inference and its Applications. 2end ed. John Wiley&Sons, New York 1973.
 
17.
Sandeen A., Gamroth M.: An alternative for livestock manure management and disposal of dead animals [online], 2003 Oregon State University Extension Service. [Dostęp 04.09.2011]. Dostępny w Internecie http://extension.oregonstate.e....
 
18.
Słobodzian-Ksenicz O., Hoszka H., Bojarski J.: Ocena wartości nawozowej i plonotwórczej obornika indyczego w zależności od zastosowanego materiału ściółkowego, Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 2 (2009) 119-125.
 
19.
Słobodzian-Ksenicz O., Houszka H., Michalski A.: The effect of cellulose added to straw bedding on turkeys' welfare and production results, Animal Science Papers and Reports, Vol. 28, no 4 (2010) 397-406.
 
20.
Słobodzian-Ksenicz O.: Wpływ własności termicznych podłoża słomiastego i celulozowego na zdrowotność i masę ciała indyków, Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 2, (2012) 103-109.
 
21.
Stępień A. Adamiak J.: Kształtowanie się chemicznych właściwości gleby pod wpływem różnych sposobów nawożenia w zmianowaniu [online], Acta Agrophysica, Nr 10(2), (2007) 465-472. [Dostęp 07.09.2010]. Dostępny w Internecie http://www.ipan.lublin.pl/arty..._ 152_2007_10_2_465.pdf.
 
22.
Thompson L.M., Troeh F.R.: Gleba i jej żyzność, PWRiL, Warszawa 1978.
 
23.
Zawisza S.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2004.
 
24.
PN-75/A-04018 - Produkty rolniczo-żywnościowe - Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
 
25.
PN-76/R-64781 - Pasze - Oznaczanie zawartości fosforu.
 
26.
PN-76/R-64795 - Pasze. Oznaczanie zawartości popiołu.
 
27.
PN-86/A-74011 - Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i przetwory zbożowe- oznaczanie wilgotności.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top