ORIGINAL ARTICLE
Assesment of the Impact of Habitat Conditions and Land Use on the Floristic Diversity of Selected Rush Communities
 
More details
Hide details
1
Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 
2
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Puławy, Poland
 
3
Department of Agronomy, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland
 
 
Online publication date: 2021-03-30
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2021;31(1):172-181
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study concerned the assessment of the effect of various habitat conditions and land use on the habitat diversity of rush communities classified as Phragmitetea. The investigations were conducted in the years 2015-2019 in an area particularly interesting in terms of its nature value and abundant in localities of diverse plant communities, located in ecological areas of permanent grassland in the river valleys of the Noteć Leniwa and the Noteć Bystra, as well as the interlevee floodplain of the Warta in the area of Rakowo. The study area covered 228 ha. Soil moisture content resulting from the habitat mosaic and intensity of land use had a significant effect on the formation of rush communities, their richness and floristic diversity as well as nature and agricultural value. Most communities of nature value were characterised by a mediocre economic value and low fodder value (FVS ranging from 1.1 to 6.9), while some were barren lands. The calculated floristic diversity index (H’) varied and ranged from 1.9 to 3.5, while the harvested dry matter yields ranged from 2.7 to 16.6 t.ha−1. The aim of this study was to assess the effect of habitat conditions and land use on the formation and diversity of rush communities in the Noteć and the Warta river valleys.
 
REFERENCES (24)
1.
Braun-Blanquet, J. Pflanzensoziologie. 2 Aufl. Springer, Wien. 1951, pp. 631.
 
2.
Chang, J, Ciais, P, Viovy, N, Vuichard, N, Sultan, B and Soussana, JF 2015. The greenhouse gas balance of European grasslands. Glob. Chang. Biol. 21, 3748-3761.
 
3.
Chodkiewicz, T, Kuczyński, L, Sikora, A, Chylarecki, P, Neubauer, G, Ławicki, Ł and/ Stawarczyk, T 2015. Population estimates of breeding birds in Poland in 2008–2012. Ornis Polonica, 56, 149-189.
 
4.
Dembek, W 2002. Dylematy związane z ochroną terenów otwartych w dolinach rzecznych. In : Aktualne problemy ochrony mokradeł. Red. W. Dembek. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie. Rozpr. Nauk. Monogr., 4, 82-92.
 
5.
Ellenberg, H 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobot, 18, 5-258.
 
6.
Filipek, M 1973. Project of evaluation of medow and pasture habitat based on fodder value score inde. (Projekt kwalifikacji siedlisk łąkowych i pastwiskowych na podstawie liczb wartości użytkowej. Post. Nauk Rol., 4, 59-68.
 
7.
Grzegorczyk, S 2016. The role of grasslands ecosystems in environmental management. (Użytkowanie ekosystemów trawiastych a kształtowanie środowiska). Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol., 586, 19-32.
 
8.
Grzelak, M 2004. Phytosociological diversification against the habitat background in some river valleys of Great Poland. (Zróżnicowanie fitosocjologiczne szuwaru mozgowego Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Libb. 1931 na tle warunków siedliskowych w wybranych dolinach rzecznych Wielkopolski). Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk., 354, pp. 138.
 
9.
Grzelak, M and Bocian, T 2006. Geobotanical diversity of semi-natural communities of the „Bystra” Notec valley and their role in the landscape. (Zróżnicowanie geobotaniczne zbiorowisk seminaturalnych doliny Noteci Bystrej oraz ich rola w krajobrazie). Ann. UMCS. Sect. E, 61, 257-266.
 
10.
Grzelak, M, Gaweł, E, Janyszek, M, Wrońska-Pilarek, D, Janyszek, S, Murawski, M and Knioła, A 2017. Nature and fodder value of grass-sedge communities in the Noteć valley in the Natura 2000 area. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 62(3), 135-141.
 
11.
Humphreys, MW, O’Donovan, G and Sheehy-Skeffington, M 2014. Comparing synthetic and natural grasslands for agricultural production and ecosystem service. Grass. Sci. in Eur., 19, 215-229.
 
12.
Klarzyńska, A and Kryszak, A 2015. Floristic diversity of extensively used fresh meadows (6510) in the Wielki Łęg Obrzański Complex. Acta Agrobot., 68(2), 115-123.
 
13.
Matuszkiewicz, W 2018. Guidebook for determination of plant communities in Poland. (Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski). Warszawa. PWN, 537.
 
14.
Oprŝal, Z, Ŝarapatka, B and Kladivo, P 2013. Land use changes and their relationships to selected landscape parameters in theree cadastral areas in Moravia (Czech Republik), Moravian Geographical Reports, 21(1), 41-50.
 
15.
Oświt, J 1992. Identification of humidity conditions in medow sites using vegetation indices. (Identyfikacja warunków wilgotnościowych w siedliskach łąkowych za pomocą wskaźników roślinnych [metoda fitoindykacji]). W: Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Bibl. Wiad. IMUZ, 79, 39-67.
 
16.
Oświt, J 2000. Metoda przyrodniczej waloryzacji mokradeł i wyniki jej zastosowania w wybranych obiektach. Falenty. IMUZ, 3-32.
 
17.
Skuodiene, R and Tomchuk, D 2014. Effects of biomass of perennial grasses and legumes on soil carbon. Grassland Science in Europe, 19, 388-390.
 
18.
Shannon, CE and Wiener N 1949. The mathematical theory of communication. Urbana, IL, University of Illinois Press.
 
19.
Soussana, JF, Klumpp, K and Ehrhardt, F 2014. The role of grassland in mitigating climate change. Grassland Science in Europe, 19, 75-87.
 
20.
Trąba, Cz, Wolański, P and Oklejewicz, K 2006. Floristic diversity of selected nonforest plant communities in the San river valley. (Różnorodność florystyczna wybranych zbiorowisk nieleśnych doliny Sanu). Annales UMCS Sec. E, 61, 267-275.
 
21.
Trąba, Cz and Ziemińska-Smyk, M 2006. Floristic diversity of weed communities in the root crops of the Roztocze National Park buffer zone. (Różnorodność florystyczna zbiorowisk chwastów w uprawach roślin okopowych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego). Pam. Puł., 14, 195-206.
 
22.
WallisDeVries, MF and van Swaay, CAM 2009. Grasslands as habitats for butterflies in Europe. In: Veen P, Jefferson R, de Smidt J, van der Straaten J, editors. Grasslands in Europe of high nature value. Zeist: KNNV Publishing.
 
23.
Zarzycki, J and Korzeniak, J 2013. Medows in the Polish Carphatians – present state changes and preservation prospects. (Łąki w polskich Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania). Roczn. Bieszcz., 21, 18-34.
 
24.
Żukowski, W and Jackowiak, B 1995. Ginące i zagrożone rośliny Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu, 3, 1-141. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top