ORIGINAL ARTICLE
Revalorization Problems of the Down-Town Areas on the Example of Zielona Góra
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2017-02-07
 
 
Publication date: 2016-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;23(4):79-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the considerations presented in the article is to determine the developmental directions of the inner urban areas respecting and honouring the cultural heritage of Zielona Gora city. The formation of useful physical form of the urban lifestyle environment is particularly important in the process of urban regeneration. The article presents polemics with the planning documents and raises the issues related to urban green areas and street furniture. The design proposal shows one of the possibilities to bring the improperly developed areas back to the city. Every city is made of people and, therefore, it is essential for these people to have social awareness of individual influence on the shape of urban areas.
 
REFERENCES (20)
1.
Blazy R.: Tradycja a współczesna przestrzeń publiczna, problem spotkania w przestrzeni, Czasopismo Techniczne z.5., Architektura z. 2-A (2010), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 15-19.
 
2.
Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B.: Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków 2008.
 
3.
Eckert W., Garbacz K.: Rewitalizacja Zielonogórskiej starówki. Szanse - problemy - zagrożenia, w: Tytuł tomu, red. A. Toczewski, Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej 2009, 33-54.
 
4.
Gehl J.: Miasta dla ludzi, Kraków, Wydawnictwo RAM 2014.
 
5.
Gehl J.: Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków, Wydawnictwo RAM 2009.
 
6.
Jak przetworzyć miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010.
 
7.
Małachowicz E.: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007.
 
8.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry, Uchwała nr LVI/501/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005.
 
9.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia i Miasta Zielona Góra, Uchwała i załączniki do uchwały nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010.
 
10.
Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny 2014.
 
11.
Raport-Przestrzeń życia Polaków, 2014. http://www.sarp.org.pl/pliki/1....
 
12.
Rykwert J.: Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury 2013.
 
13.
Skiba M., Bazan-Krzywoszańska A.: Polityka przestrzenna Zielonej Góry źródłem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju miasta, Czasopismo Techniczne z.14., Architektura z. 6-A (2010), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 143-152.
 
14.
Skibińska M.: Rola mebla miejskiego w procesie budowania jakości przestrzeni publicznej miasta, w: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. Nauk. M. Madurowicz, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014, 261-273.
 
15.
Szmygin B.: System ochrony zabytków w Polsce- próba diagnozy, w: System ochrony zabytków w Polsce- analiza, diagnoza, propozycje, red. B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Lublin-Warszawa 2011, 7-15.
 
16.
Zając A.: Partycypacja mieszkańców w proces rewitalizacji osiedla, w: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. Nauk. M. Madurowicz, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014, 218-227.
 
17.
Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, red. K. Pawłowska, Kraków, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 2010.
 
18.
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielona Góra, Rada Miasta Zielona Góra, Zielona góra 2014.
 
19.
Wysocki M., Dostępna przestrzeń publiczna, Samorząd równych szans, FIRR, Kraków 2009.
 
20.
Sukienniczak J.: Rewaloryzacja kwartału zabudowy miejskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2014, praca dyplomowa wykonana w Katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. W. Kononowicz.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top