ORIGINAL ARTICLE
Quarter Modernization of Construction Residential "New Praga" in Warsaw - Risks and Possibilities/ Modernizacja Kwartału Zabudowy Mieszkaniowej „Nowej Pragi” W Warszawie, Zagrożenia I Możliwości
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Technology, Warszawa, Poland
 
 
Online publication date: 2015-07-29
 
 
Publication date: 2015-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;17(2):97-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The district “New Praga” is located on the right-bank of Warsaw in North Praga which is one of the oldest districts of the city. The citizens of this district, where an analyzed building quarter is located, are people with a lower social status than the rest of Warsaw’s population, who benefit from the social assistance (30%); moreover, there are a large number of crimes and high unemployment among young people in this area. These data show how difficult is to modernize this area because the improvement of a construction tissue is not enough to fully help the local community. Financial resources are needed to increase the level of education that allows finding new jobs and improves the quality of life. Afterwards, the modernization of tenements should be taken care for.
 
REFERENCES (14)
1.
Bonenberg W.: Przegląd bieżących zagadnień badawczych w zakresie rewitalizacji prowadzonych na Politechnice Poznańskiej [w:] Pazder - Cichy E., Markowski T. Nowa Urbanistyka Nowa Jakość życia, Urbanista, Warszawa 2009, 62-63.
 
2.
Chmielewski J.M., Mirecka M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 59.
 
3.
Gzell S. Miasto jako przedmiot badań [w:] Reurbanizacja: Uwarunkowania, Warszawa, Urbanista 2010, 11-12.
 
4.
Gehl J.; Miasta dla ludzi, RAM, Kraków 2014, s. 63.
 
5.
Harasimowicz-Grodecka H.(red): Praga. Prawa strona Warszawy wyd. Przedsiębiorstwo Rozwoju Warszawy Holding-Wars SA, Warszawa 2005, s. 7.
 
6.
Kalinowski W., Problemy ochrony i konserwacji zabytkowych układów przestrzennych miast i osiedli, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, 1971, s. 4-8.
 
7.
Kasprzycki J., Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. III Praga, wyd. VEDA, Warszawa 2004., s. 145.
 
8.
Lorens P., Martyniuk - Pączak J.: Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, wyd. Urbanista, Gdańsk 2009, s. 7.
 
9.
Ludwiniak K.: Modernizacja zagospodarowania kwartału zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Praga Północ, Praca Inżynierska wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Majewskiej, w katedrze GP Politechniki Warszawskiej, 2014.
 
10.
Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Oficyna wyd.Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, s. 3, 296.
 
11.
Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 33.
 
12.
Rymkiewicz L. A. Krajobraz Starej Pragi [w]: Gzel S. (red.) Krajobraz architekto-niczny Warszawy końca XX wieku, TUP, wyd. Akapit DTP, 2002, s.142-145.
 
13.
Szulborski K., Majewska A. Opinia techniczna dot: oceny stanu technicznego kamienic przy ul. Stalowej 41 i Strzeleckiej 26 w Warszawie, Warszawa 2010.
 
14.
Mikroprogram działań rewitalizacyjnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (Uchwała nr XXVIII/127/05 Rady Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy z 19 stycznia 2004 roku).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top