ORIGINAL ARTICLE
Assessment of the Thermal Power of Groundwater Intakes in the Kielce District
 
More details
Hide details
1
Kielce University of Technology, Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering
 
 
Online publication date: 2023-01-05
 
 
Publication date: 2022-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2022;32(4):25-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article was to estimate the thermal power of groundwater intakes of the Kielce district within the sheets of hydrogeological maps with the serial numbers MHP 813-817, MHP 850-851, and to indicate in this area prospective areas for the development of low-temperature geothermal energy supported by water/water heat pumps. Based on the calculations on the basis of 147 groundwater intakes, it was determined that the estimated values of thermal power resources are in the range of 3.47 kW to 5757.34 kW. The created map of the low-temperature geothermal potential for groundwater intakes indicates the towns of Bodzentyn, Morawica and the villages of Piekoszów, Wolica and the area around the village of Górno as prospective areas.
 
REFERENCES (33)
1.
Tytko, R 2019. Energia geotermalna (Geothermal Energy), Kraków.
 
2.
Hajto, M 2021. Stan wykorzystania energii geotermalnej w Europie i na świecie w 2020 r. (State of geothermal energy use in Europe and the world in 2020 y.) Przegląd Geologiczny, Polska, vol.69, nr 9.
 
3.
Kłonowski, M and Kozdroj W 2014. Broszura Informacyjna na temat stosowania płytkiej geotermii, Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny.
 
4.
Kapuściński, J and Rodzoch, A 2010. Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na świece stan aktualny i perspektywy rozwoju uwarunkowania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne (Low-temperature geothermal energy in Poland and in the world current state and prospects for development technical, environmental and economic conditions), Warszawa.
 
5.
Mazurkiewicz, J 2015. Główne bariery rozwoju geotermii niskotemperaturowej wspomaganej pompami ciepła typu woda/woda w Polsce (The main barriers to the development of low-temperature geothermal supported by water-to-water heat pumps in Poland), Kraków.
 
6.
Averfalk, H and Werner, S 2020. Economic benefits of fourth generation district heating, vol. 193, 116727.
 
8.
Pazdro, Z 1964. Hydrogeologia ogólna (General hydrogeology), Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
 
9.
Łukasiewicz, E and Shamoushaki, M 2022. Heating potential of undeveloped geothermal water intakes in Poland in the context of sustainable development and air protection, vol.2, 100175.
 
10.
Antics, M and Rosca, M 2004. Current status of geothermal energy utilization in Romania, Zakopane.
 
11.
Gryszkiewicz, I, Lasek-Woroszkiewicz, D, Socha, M and Stożek J 2021. Wspieranie rozwoju geotermii w Polsce przez Państwowy Instytut Geologiczny(Supporting the development of geothermal in Poland by the National Geological Institute) – Państwowy Instytut Badawczy, Przegląd Geologiczny, vol 69, nr 9.
 
12.
Bujakowski, W and Tomaszewska, B 2014. Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach binarnych w Polsce(Atlas of the use of thermal waters for cogeneration of electricity and heat in binary systems in Poland), Kraków.
 
13.
Sobaszek, J 2020. ABC pomp ciepła dla projektanta(ABC of heat pumps for the designer), Głubszyce.
 
16.
Majer, E and Ryżyński, G 2015. Geotermia niskotemperaturowa – informacja geologiczna i procedury prawne (Low-temperature geothermal - geological information and legal procedures), Przegląd Geologiczny, vol, 63, nr 12/1.
 
17.
Jurasz, W and Rychlewski, P 2014. Fundamenty palowe – jaki elementy instalacji pozyskującej energię cieplną z gruntu w instalacjach pomp ciepła – termopale (Pile foundations - what elements of the installation extracting heat energy from the ground in heat pump installations – thermopiles), Inżynier budownictwa.
 
18.
Kulikowski, S 2016. Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025(Environmental Impact Assessment of the draft Environmental Protection Program for Kielce County for 2016-2020 with an Outlook to 2025), Kielce.
 
19.
Daszkiewicz, J, Jedno, A, Jedno, J, Kasprzyk, A, Kukla, J, Koślacz, R, Czerwik – Marcinkowska, J, Noworyta, A, Suligowski, R, Szlufik, A and Szymanek, B 2006. Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego część I(Program of small retention for the Świętokrzyskie province part I), Wrocław.
 
20.
Bujakowski, W, Sowiżdżał, A, Szewczyk, J and Wójcicki, A 2013. Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce(Evaluation of potential, heat balance and prospective geological structures for closed geothermal systems (Hot Dry Rocks) in Poland), Warszawa/Kraków.
 
21.
Janczarek, P, Majchrzak, P and Pisarski, A 2017. Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 (Kielce District Development Strategy to 2020), Kielce.
 
22.
Prażak, J 2019. Hydrogeologia Zlewni Nidy oraz problemy zagospodarowania i ochrony zasobów wód podziemnych(Hydrogeology of the Nida Basin and the problems of development and protection of groundwater resources), Warszawa.
 
23.
Zawadzki, M 2003. Kolektory słoneczne pompy ciepła na tak (Solar collectors heat pumps for yes), Wyd. Polska Ekologia.
 
24.
Chowaniec, J, Czebreszuk, J, Filar, S, Guzik, M, Hebich, P, Hoc, R, Honczaruk, M, Jóźwiak, K, Krawik, A, Krawczyk, J, Lidzbarski, M, Łusiak, R, Mikołajków, J, Nidental, M, Olesiuk, G, Pasierowska, B, Piasecka, A, Prażak, J, Przytuła, E, Razowska-Jaworak, L, Sadurski, A, Serafin, R, Skrzypczyk, L, Starościak, A, Szelewicka, A, Szydło, M, Śliwiński, Ł, Tarawska, E, Warumzer, R, Węglarz, D, Wiśniowski, Z and Witczak S 2017. Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce(PSH Guide Main Groundwater Reservoirs in Poland), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
25.
Modłkowska, M and Markiewicz, W 2007. Wody Podziemne miast wojewódzkich Polski(Groundwater of Poland’s Provincial Cities), Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Warszawa.
 
26.
Kulas, B 2021. Budowa geologiczna Polski.
 
27.
Malec, J 2005. O rozłamie w skorupie ziemskiej pod Kielcami(About the split in the earth’s crust near Kielce), V Kielecki Festiwal Nauki, 16-26 września 2004. Prezentacje festiwalowe, Kielce.
 
28.
Malec, J 2004 IV Kielecki Festiwal Nauki (Kielecki festiwal of science) 12-21 września 2003. Prezentacje festiwalowe, Kielce.
 
29.
Barbicki, A, Bujakowski, W and Kasztelewicz A 2009. Sytuacja geologiczna Kielc w aspekcie potencjalnego występowania wód termalnych(The geological situation of Kielce in terms of the potential occurrence of thermal waters), Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 76.
 
30.
Wróblewska, E 1997. Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Arkusz Bodzentyn (816)( Explanations to the hydrogeological map of Poland in the scale 1:50 000 Sheet Bodzentyn (816)), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
31.
Herman, G 2002. Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Arkusz Nowa Słupia (817)( Explanations to the hydrogeological map of Poland in the scale 1:50 000 Sheet Nowa Słupia (817)), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
 
32.
Grad, M, Majorowicz, J and Polkowski, M 2019. Thermal properties of crust and the lithosphere-asthenosphere boundary in the area of Poland from the heat flow variability and seismic data, International Journal of Earth Science, 2019 r.
 
33.
Bilčík, D, Král, M, Majcin, D, Šujan, M and Vranovská A 2017. Deep geothermal sources for electricity production in Slovakia: thermal conditions, Contributions to Geophysics and Geodesy, vol. 47/1, 1–22.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top