ORIGINAL ARTICLE
Environmental Aspects of Sustainable Agriculture
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Poland
 
 
Online publication date: 2023-01-05
 
 
Publication date: 2022-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2022;32(4):410-427
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Agricultural policy in the European Union at Community level, as well as in the member states, increasingly emphasises the issue of sustainable agriculture. The pursuit of climate neutrality requires a reduction in emissions from agricultural sources. Above all, it is necessary to fully exploit the potential of agricultural and forestry areas to increase carbon sequestration in biomass and soil, optimise systems for the storage, transport and use of livestock manure, and significantly improve energy efficiency and increase the share of renewable energy in plant and livestock production. Rural areas, and in particular agriculture, are also seen as one of the main and important sources of pollution and eutrophication of water. Determining the correct way to assess the degree of sustainability of farms requires objective and feasible to determine measures and indicators of socioeconomic-environmental sustainability and a lot of analysis, methodological and practical research. To date, no uniform set of sustainability indicators has been developed and their selection depends on data availability.
 
REFERENCES (36)
1.
Alaoui, A et al. 2022. An Overview of Sustainability Assessment Frameworks in Agriculture, Land 11. https://doi.org/10.3390/land11....
 
2.
Vereijken, P 1997. A methodical way of prototyping integrated and ecological arable farming system (I/EAFS) in interaction with pilot farms. Perspectives for Agronomy, developments in Crop Science, 25, 293 - 308.
 
3.
Oleszko-Kurzyna, B 2008. Rozwój zrównoważony rolnictwa wobec wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska [Sustainable development of agriculture in the presence of environmental requirements of the European Union]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 4 (19), 326-336.
 
4.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów Europejski, Zielony Ład, (COM/2019/640 final), [Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions European, Green Deal, (COM/2019/640 final)].
 
5.
Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 20.12.2013, L 347865. [Regulation (EU) No. 1310/2013 of the European Parliament and of the Council of December 17, 2013. laying down certain transitional rules on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and amending Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council as regards measures and their distribution for 2014, and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No 1307/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards their application for 2014, Official Journal of the European Union of 20.12.2013, L 347865.
 
6.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, (Dz.U. L 327, 22/12/2000 P. 0001 – 0073) [Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy].
 
7.
Dyrektywa 91/676 EWG, Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, (COM/2011/ 244 final, and COM/2020/380 final), [Directive 91/676 EEC, Council Directive of December 12, 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates of agricultural origin].
 
8.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia, (COM(2020) 380 final), [Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU Biodiversity Strategy 2030 Bringing nature back into our lives].
 
9.
Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), (M.P.2017.260), [Resolution No. 8 of the Council of Ministers of February 14, 2017 on the adoption of the Strategy for Responsible Development until 2020 (with an perspective until 2030)].
 
10.
Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, (M.P.2017. 1150) [Resolution No. 123 of the Council of Ministers of October 15, 2019 on the adoption of the Strategy for Sustainable Development of Rural Areas, Agriculture and Fisheries 2030].
 
11.
Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, (M.P. 2019. 794), [Resolution No. 67 of the Council of Ministers of July 16, 2019 on the adoption of the National Environmental Policy 2030 - development strategy in the area of environment and water management].
 
12.
IPCC, Summary for Policymakers, w: P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley (red.), Climate Change and Land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, IPCC 2020.
 
14.
Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2022, Inwentaryzacja emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2020, Raport syntetyczny wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska, [National Inventory Report 2022, Inventory of greenhouse gas emissions and removals in Poland for 1988-2020, Synthesis Report prepared for the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, National Centre for Balancing and Managing Emissions (KOBiZE) at the Institute of Environmental Protection].
 
15.
Prandecki, K, Wrzaszcz, W and Zieliński, M 2020. Rolnictwo a klimat. Zmiana klimatu - skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN [Agriculture and climate. Climate change - consequences for Polish society and economy].
 
16.
Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku, 2019, red. ITP. Falenty, [Good agricultural practice advisory code for reducing ammonia emissions].
 
17.
GUS, https://stat.gov.pl; Ochrona środowiska 2021, [CSO, https://stat.gov.pl; Environmental Protection 2021].
 
18.
Decyzja Rady 94/156/WE z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie Środowiska Morskiego obszaru morza bałtyckiego z 1974 r. (Konwencja Helsińska) (Dz.U. L 73 z 16.3.1994), [Council Decision 94/156/EC of February 21, 1994 on the accession of the Community to the 1974 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention)].
 
19.
Background information on the Baltic Sea catchment area for the Seventh Baltic Sea Pollution load compilation (PLC-7); Helsinki Commission – HELCOM, 2019.
 
20.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, (Dz. U. 2007 Nr 147 poz. 1033), [The Act of July 10, 2007 on fertilizers and fertilization].
 
21.
GUS, https://stat.gov.pl; Rolnictwo 2021 [CSO, https://stat.gov.pl; Agriculture 2021].
 
22.
Czekała, W 2015. Current situation and future trends on management of natural fertilizers in Poland. Archives of Waste Management and Environmental Protection, 17, 39-46.
 
23.
Wiśniewski, P and Marks-Bielska, R 2022. Znaczenie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu dla polskiej wsi i rolnictwa. Polska wieś 2022: raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ISBN 978-83-66849-54-9.
 
24.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, (Dz.U. 2020 poz. 243), [Ordinance of the Council of Ministers of February 12, 2020 on the adoption of an Action Program to reduce water pollution by nitrates from agricultural sources and prevent further pollution].
 
25.
Duer, I, Fotyma, M and Madej, A 2004. Kodeks dobrej praktyki rolniczej [Code of good agricultural practice]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo środowiska, Warszawa.
 
26.
Wawra, R and Kozyra J 2017. Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich [Methods of conservation and rational water management in agriculture and rural areas]. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ISBN: 978-83-948924-0-1.
 
27.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody, [Regulation (EU) 2020/741 of the European Parliament and of the Council of May 25, 2020 on minimum requirements for water reuse].
 
28.
Praktyki gospodarki rolnej przyjazne dla gleby i środki polityczne zapewniające ochronę gleby jako odpowiedź na procesy degradacji gleby, [Soil-friendly farming practices and policy measures to ensure soil conservation as a response to land degradation processes]. 2009, http://soco.jrc.ec.europa.eu.
 
29.
Krasowicz, S 2012. Przesłanki racjonalnego wykorzystania gleb w Polsce [The premises for the rational use of soils in Poland]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14, 113-117.
 
30.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. 2013 poz. 21), [The Act of December 14, 2012 on waste].
 
31.
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, (Dz.U. 2020 poz. 10) [Regulation of the Minister of Climate of January 2, 2020 on the waste catalog].
 
32.
Zrównoważenie polskiego rolnictwa, powszechny spis rolny [Sustainability of Poland’s agriculture, the general agricultural census], 2010, GUS, praca zbiorowa pod red. J.S. Zegar.
 
33.
Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2009, [Sustainability of Polish agriculture in the light of public statistics].
 
34.
Piekut, K and Machnacki, M 2011. Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN [Ecological and economic assessment of farms based on FADN data]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 11, 203–219.
 
35.
Sowula-Skrzyńska, E and Skrzyński, G 2016. Zrównoważony rozwój gospodarstw mleczarskich, stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu [Sustainable development of dairy farms, association of agricultural and agribusiness economists]. Roczniki Naukowe 18.
 
36.
Sobiesiak-Penszko, P and Pazderski, F 2019. Perspektywy zrównoważonego rolnictwa w Polsce - Analiza społeczno-polityczna [Prospects for sustainable agriculture in Poland - Socio-political analysis]. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, ISBN: 978-83-7689-337-2.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top