ORIGINAL ARTICLE
Development of Riverside Areas in the Context of the Attractiveness for Residents
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2022-07-09
 
 
Publication date: 2022-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2022;32(2):174-192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to analyze the tourism potential in the riverside areas of selected cities in LubuskieVoivodeship located in the Oder River valleys. The research issue of the article was defined as a way to measure tourist potential in the development of riverside areas. In the research phase, based on the comparative multi-criteria method, special attention was paid to the accessibility of the river for the inhabitants, their usefulness for the recreation, as well as the location of the recreational infrastructures in the river valleys. The presence of infrastructure using the river’s potential is marginal in the shoreline zone of the cities under analysis. Despite the rapid growth of tourist activities its river potential is still being marginalised. The research problem was to determine the tourist potential of selected cities and to identify the cities with the greatest potential, in which the advisability of investment seems to be the most relevant and necessary. The result of considerations carried out using the multi-criteria analysis method is the selection of the city with the greatest tourism potential. Among the surveyed cities, Nowa Sól has the greatest tourist potential.
 
REFERENCES (31)
1.
Balińska, A 2009. Touristassets in creation and realization of a touristproduct (Walory turystyczne w tworzeniu i realizacji produktu turystycznego) Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Poznań 11, 36-42.
 
2.
Czałczyńska-Podolska, M and Sochacka-Sutkowska, E 2016. Landscape values of Odra River embankments in Szczecin and the degree of theiruse in building the city’sidentity (Wartości krajobrazowe nabrzeży Odry w Szczecinie a stopień ich wykorzystania w budowie tożsamości miasta) Przestrzeń i forma 26, 89-104.
 
3.
Grzyb, T 2020. River in the city – natural or cultural attraction? (Rzeka w mieście – atrakcja przyrodnicza czy kulturowa?) Turystyka kulturowa 5, 140-172.
 
4.
Hołda-Róziewicz, H 1995. On the margin of the book technical, ecological and cultural problems of the upper Odra riverbasin (Na marginesie książki problemy techniczne, ekologiczne i kulturowe dorzecza górnej Odry) Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 151-163.
 
5.
Hudak, M 2009. Classification of facilities of the international waterway e70 for environment al analysis (Klasyfikacja obiektów międzynarodowej drogi wodnej e70 dla potrzeb analizy środowiskowej) Z eszyty naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 16,146-156.
 
6.
Hudak, M 2010.Odra river touristroute vs Natura 2000 area and Rother protectedareas in Lubuskie voivodeship (Odrzański turystyczny szlak wodny a obszar Natura 2000 i inne obszary chronione w województwie lubuskim) Zeszyty naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 140, 74-82.
 
7.
Hudak, M, Kołodziejczyk, U and Kostecki, J 2018. The analysis of the degree of flood risk in the middle Bóbr valley. Civil and Environmental Engineering Reports 2, 68-75.
 
8.
Januchta-Szostak, A and Karaśkiewicz, A 2018. Recreational development of the Warta Valley in the cities of Wielkopolska (Zagospodarowanie rekreacyjne doliny Warty w miastach Wielkopolski) Turyzm, 15-24.
 
9.
Klimek, R and Śliwa, M 2017. Development of Riverside Areas (Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast) Opole: Uniwersytet Opolski.
 
10.
Kosiński, W 2000. Tourist activation of small towns. Architectural and landscape aspects (Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno– krajobrazowe) Kraków: Oficyna Wydawnicza Politechniki Krakowskiej.
 
11.
Lejcuś, I and Adynkiewicz-Piragas, M 2011. The tourist infrastructure of the waterway in a segment of the lower Warta River. Civil and Environmental Engineering Reports 7, 147-153.
 
12.
Lejcuś, I and Adynkiewicz-Piragas, M 2010. Hydromorphological River assessment of degraded land in the region of open castmines. Civil and Environmental Engineering Reports 5, 301-311.
 
13.
Lis, A 2017. Spatial, legal and socialconditions in the activation of riversideareas (Uwarunkowania przestrzenne, prawne i społeczne w aktywizacji terenów nadrzecznych) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 467, 154-162.
 
14.
Lis, A 2017. Wrocław waterfront - model features of riverside areas dedicated for students (Wrocławski waterfront – modelowe cechy terenów nadrzecznych dedykowanych studentom) Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 470, 170-180.
 
15.
Malik, AQ 2021. Renewables for Fiji – Path for Green Power generation. Renewable and Sustainable Energy Reviews 149, 111374.
 
16.
Marszałek, E 2010. The Oder as a transport, communication and tourist route (Odra jako szlak komunikacyjno-transportowy oraz turystyczny) Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie 13, 204-216.
 
17.
Mrówczyńska, M and Kraiński, A 2010. Geological model test construction of great-valley Głogów in area a Nowa Sól with the use of neural networks. Civil and Environmental Engineering Reports 19, 47-66.
 
18.
Nikołajew, J and Urbas, M 2018. Odra as an area of socio-professional activity - a sociological perspective (Odra jako obszar aktywności społecznozawodowej – perspektywa socjologiczna) Zarządzanie procesem restrukturyzacji gospodarczej regionu 15, 13-24.
 
19.
Ogrodnik, K 2015. The possibility of usingmulti-criteriaanalysis to diagnose the spatial planning processat the local level - a theoretical example (Możliwość zastosowania analizy wielokryterialnej do diagnozy procesu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym – przykład teoretyczny) Architecturae Et Artibus 1, 44-52.
 
20.
Orłowski, Z 2013. Multi-criteria evaluation of industrial plant modernization projects - a casestudy (Wielokryterialna ocena projektów modernizacji zakładu przemysłowego – studium przypadku) Inżynieria Morska i Geotechnika 23, 385-388.
 
21.
Ozimek, I, Gralak, K and Pomianek, I 2019. Tourist attractiveness of voivod ships in Poland – selected aspects (Atrakcyjność turystyczna województw w Polsce – wybrane aspekty) Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
22.
Potocka, I 2009. Tourist attractiveness and methods for its identification (Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji) In: Młynarczyk, Z. Zajadacz, A Uw arunkowania i plany rozwoju turystyki T. 3. Poznań: Wydawnictwo Naukowa UAM, 19-31.
 
23.
Schneider, DR, Duić, N and Bogdan, Ž 2007. Mapping the potential for decentralized energy generation based on renewable energy sources in the Republic of Croatia. Energy 32, 1731-1744.
 
24.
Słodczyk, J 2014. The river in the location and spatial development of the city (Rzeka w lokalizacji i przestrzennym rozwoju miasta) In: Śliwa. Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
25.
Synówka-Bejenka, E 2017. Tourism potential of Polish voivodeships (Potencjał turystyczny województw Polski) Wiadomości statystyczne 7 (674), 78-92.
 
26.
Szafranek, E 2014. Social functions of riparian areas (Społeczne funkcje terenów nadrzecznych) In: Śliwa, M Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast. Opole: Uniwersytet Opolski.
 
27.
Szafranko, E 2016. Possibilities of usingmulti-criteria analysis in the investment and construction process (Możliwości wykorzystania analizy wielokryterialnej w procesie inwestycyjno-budowlanym) B udownictwo i Inżynieria Środowiska 7, 179-184.
 
28.
Świątkowski, Z 2017. Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy województwa lubuskiego (Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy województwa lubuskiego) In: Biernat, E Dziedzic, E Trendy w turystyce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie. 121-135.
 
29.
Warcholak, P and Jezierska, I 2001. Transport and tourism potential of the Oder River (Potencjał transportowy i turystyczny rzeki Odry) Zeszyty naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 11, 367-372.
 
30.
Zajadacz, A and Śniadek, J 2009. Assessment of tourism potential (Ocena potencjału turystycznego) I. Młynarczyk, Z. Zajadacz, A. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki T. 3. Poznań: Wydawnictwo Naukowa UAM, 35-60.
 
31.
Zieliński, A and Dziarmaga, D 2017. Tourist attractiveness of cities in the opinion of tourists Zeszyty Naukowe (Atrakcyjność turystyczna miast w opinii turystów) Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja 2, 131-139.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top