ORIGINAL ARTICLE
Dependence of Underground Infrastructure and Land Management in Urbanized Areas
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Technology, Faculty of Civil and Transport Engineering
 
2
Poznań University of Technology, Faculty of Architecture
 
 
Online publication date: 2021-10-01
 
 
Publication date: 2021-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2021;31(3):85-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a current view on the issue of supplying utilities to land regarded differently than merely technical solutions. The authors offer an insight to the issue of the technical supplying of urbanized areas, treating such infrastructure as a determinant of the coexistence of buildings and transfigurations of the urban fabric. Using selected examples of novel means of identifying existing solutions of the underground technical infrastructure (canals, sewage and stormwater networks, transportation and communication tunnels, building in additional contemporary of installations of logical networks or unidentified remains of past development), the need to carry out additional analyses and prepare a new, or update-change the existing local spatial development plan were identified. It was noted that The construction of underground infrastructure corridors ought to be the key, preceding the issuing of building permits, the commencement of activities by developers as well as administrative conditions. The underground infrastructure has an influence of the dynamics as well as quality of spatial transformations of urbanized areas.
 
REFERENCES (28)
1.
Bonenberg, W 2005. The research aspect in the revitalization process (Aspekt badawczy w procesie rewitalizacji) W: Bonenberg, W, Baczyński, K Rewitalizacja miast (ed). Politechnika Poznańska, Poznań, 79-90.
 
2.
Bonenberg, W 2007. Creative urban space (Miejska przestrzeń kreatywna). Architektura i Urbanistyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 10, Poznań.
 
3.
Degórski, M 2005. Landscape as an objective visualization of phenomena and processes taking place in the mega-system of the geographical environment (Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w mega systemie środowiska geograficznego) W: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodyczne, red. Myga-Piątek U., Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 4, Komisja krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2005, 13-25.
 
4.
Ksit, B and Pilch, R 2019. Liquid plastic films as a solution in terms of brightness problems and problems aesthetics improvement review. Budownictwo i Architektura 18(4), 51-58.
 
5.
Laks, I, Walczak, Z, Szymczak-Graczyk, A, Ksit, B and Mądrawski, J 2018. Hydraulic and legal conditions for buildings in floodplains-case study of Kalisz city (Poland). Web Of Conferens Praga 2018.
 
6.
Szymczak-Graczyk, A, Laks, I, Ksit, B and Ratajczak, M 2021. Analysis of the Impact of Omitted Accidental Actions and the Method of Land Use on the Number of Construction Disasters (a Case Study of Poland). Sustainability 13(2): 618.
 
7.
Nowogońska, B and Korentz, J 2021. Value of Technical Wear and Costs of Restoring Performance Characteristics to Residential Buildings. Building s 10 (1), 9.
 
8.
Nowogońska, B and Cibis, J 2017. Technical problems of residential construction World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy, 2017, IOP Publishing, 2017, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, 1-6.
 
9.
Pilch, R and Borowski, K 2003. Urban and architectural aspects of recreational development in protected areas on the example of the Nadgoplanski Tysiąclecia Park (Urbanistyczno-architektoniczne aspekty zabudowy rekreacyjnej w obszarach chronionych na przykładzie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia) W: Wydawnictwo Jubileuszowe XXXlecia Kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Poznańskiej, w. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 
10.
Pilch, R 2008. Characteristic elements of modern construction art (Charakterystyczne elementy współczesnej sztuki budownictwa). W zbiorze ARS Architektura, Urbanizm, Studia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Instytut Architektury i Urbanistyki, UNESCO, MAN AND THE BIOSPHERE, URBAN SYSTEM MAB-11 [red]: Zimowski, L, Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu. Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w: COMPRINT, Poznań.
 
11.
Pilch, R 2018. Selected issues of spatial planning in the context of the existing infrastructure and underground structures of urbanized areas (Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego w kontekście istniejącej infrastruktury i budowli podziemnych obszarów zurbanizowanych). Przegląd Budowlany Nr 7-8/2018. Warszawa.
 
12.
Rösler, H, Bönisch, E, Schopper, F, Raab, T and Raab, A 2012. Preindustrial charcoal production in southern Brandenburg and its impact on the environment W: Landscape Archaeology between Art and Science, [red.] Kluiving, S, Guttmann-Bond, E, Amsterdam, 167–178.
 
13.
Trier, ØD, Zortea, M and Larsen, SØ 2012. Semi-automatic detection of burial mounds in forested areas In: European Association of Remote Sensing Laboratories. 32nd EARSeLSymposiumProceedingsAdvances in Geosciences.
 
14.
Wężyk, P 2006. Introduction to laser scanning technology in forestry (Wprowadzenie do technologii skanowania laserowego w leśnictwie), Rocznik Geomatyki 4/4, 119–132.
 
15.
Wysocki, G and Ksit, B 2015. Facility condition assessment of a livestock building and a proposal of optimalization of renovation of the rafter framing Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych [red.] Błaszczyński, T. Dolnosląskie w. edukacyjne, 239-246.
 
16.
Zapłata, R 2013. Sprawozdanie cząstkowe z badań nieinwazyjnych przeprowadzonych w III/IV kwartale 2012 r. oraz I kwartale 2013 r. na terenie Leśnictwa Seredzice oraz Polany (część S). Projekt naukowy pt. „Zastosowanie skaningu laserowego oraz teledetekcji w ochronie, badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego. Opracowanie nieinwazyjnych, cyfrowych metod dokumentacji i rozpoznawania zasobów dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego”, [maszynopis w archiwum UKSW oraz WMKZ – Radom], Warszawa.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top