ORIGINAL ARTICLE
Aspects of Forest Management in the Maintaining of Forest Environment
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Life Sciences, Department of Forest Management, Poznan, Poland
 
2
Poznan University of Life Sciences, Prozan, Poland
 
3
Regional Directorate for Environmental Protection in, Gdańsk, Poland
 
 
Online publication date: 2018-07-10
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(1):5-15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Forest management is a scientific discipline designed to develop methods of maintaining forest areas and to ensure the sustainable development of forest resources in terms and conditions of multifunctional forestry. This is a branch of practical forestry which deals with inventorying and assessing the state of forests, defines economic tasks and draws up a program of nature conservation for forest districts. The paper presents legal conditions related to the concept of forest management plan, as well as issues related to the area division, planning economic indications and their role for the forest environment. Authors present a forecast of impact of a forest management plan on the forest environment and the Natura 2000 sites.
 
REFERENCES (50)
1.
Borecki T.: Znaczenie urządzania lasu w trwałym i zrównoważonym rozwoju gospodarki leśnej. W: Urządzanie lasu w służbie polskiego leśnictwa. Materiały na Konferencję naukowo-techniczną Rogów, 12-13 kwietnia 2007r. BULiGL, Warszawa, 3-10.
 
2.
Czuba M.: Możliwości pozyskiwania surowca drzewnego w Lasach Państwowych - stan obecny i prognoza na najbliższe lata. Biblioteczka Leśniczego, z. 213. SITLiD, DGLP, Warszawa, 2005, ss. 13.
 
3.
Dawidziuk J., Zajączkowski S.: Ochrona przyrody w planach urządzenia lasu w Lasach Państwowych. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 5, 2011, s. 228-244.
 
4.
Dawidziuk J., Zajączkowski S.: Znaczenie urządzania lasu w budowie systemu planistyczno-prognostycznego w leśnictwie. W: Arkuszewska A., Lotz D., Szujecka G. [red.]. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. V Sesja. Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku. Sękocin Stary, 19-21 marca 2013r. Inst. Bad. Leśn., PGL LP, 32-47.
 
5.
Dawidziuk J., Zajączkowski S.: Miejsce ochrony przyrody w leśnych dokumentach planistycznych. W: Narodowy Program leśny. Panel ekspertów „Ochrona”. Lasy i gospodarka leśna jako narzędzia kształtowania środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Sesja 3. Inst. Bad. Leśn. Sękocin Stary. 24 czerwca 2014r., ss. 21.
 
6.
Instrukcja urządzania lasu. Część I. Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. 2012. PGL LP, Centrum Informacyjne LP. Warszawa.
 
7.
Jaszczak R.: Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część I - początki urządzania lasu na ziemiach polskich. Sylwan 152 (3) (2008a) 13-21.
 
8.
Jaszczak R.: Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część II - urządzanie lasu w Królestwie Polskim. Sylwan 152 (5) (2008b), 3-13.
 
9.
Jaszczak R.: Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część III - urządzanie lasu na ziemiach polskich w zaborze pruskim i austriackim. Sylwan 152 (9) (2008c), 3-10.
 
10.
Jaszczak R.: Urządzanie lasu w Polsce do 1939 roku. Część IV - urządzanie lasu w latach 1918-1939. Sylwan 152 (10) (2008d), 3-13.
 
11.
Jaszczak R.: Inwentaryzacja zasobów drzewnych w urządzaniu lasu w Polsce. Sylwan 152 (5) (2008e), 14-25.
 
12.
Jaszczak R.: Podział lasu na gospodarstwa w Polsce. Sylwan 158 (4) (2014a), 298-305.
 
13.
Jaszczak R.: Rola i znaczenie różnych etatów w regulacji użytkowania rębnego w Polsce. Sylwan 158 (5) (2014b), 390-400.
 
14.
Jaszczak R.: . Urządzanie lasu. W: Propedeutyka leśnictwa, Wyd. UP Pozn., Poznań, 2015, 73-85.
 
15.
Jaszczak R., Wajchman S., Taryma B.: Urządzanie lasu na ziemiach polskich - opis warunków siedliskowych w XIX wieku. Stud. Mater. Ośr. Kult. Leśn., 12 (2013a), 41-50.
 
16.
Jaszczak R., Wajchman S., Taryma B.: Urządzanie lasu na ziemiach polskich - opis warunków drzewostanowych w XIX wieku. Sylwan 157 (10) (2013b), 793-800.
 
17.
Jaszczak R., Wajchman S., Udział i rola czynnika społecznego w tworzeniu planów urządzenia lasu w Polsce. Sylwan 158 (3) (2014), 231-240.
 
18.
Jaszczak R., Magnuski K.:Urządzanie lasu. Poznań, Wyd. UP Pozn., 2012, ss. 492.
 
19.
Kukuła J., Magnuski K., Miś R., Ważyński B., Żółciak E.: Zagadnienia praktyczne z urządzania lasu. Część I. Inwentaryzacja lasu i plany urządzenia lasu. Poznań, Wyd. AR Pozn., 1997, ss. 282.
 
20.
Magnuski K., Jaszczak R.: Urządzanie lasu w Polsce po drugiej wojnie światowej w świetle źródłowych publikacji Sylwana. Część I. Okresy rozwoju urządzania lasu. Sylwan 152 (6) (2008a), 22-32.
 
21.
Magnuski K., Jaszczak R.: Urządzanie lasu w Polsce po drugiej wojnie światowej w świetle źródłowych publikacji Sylwana. Część II. Inwentaryzacja lasu. Sylwan 152 (7) (2008b), 9-18.
 
22.
Magnuski K., Jaszczak R.: Urządzanie lasu w Polsce po drugiej wojnie światowej w świetle źródłowych publikacji Sylwana. Część III. Regulacja i planowanie w gospodarstwie leśnym. Sylwan 152 (8) (2008c), 3-16.
 
23.
Miś R.: Urządzanie lasów wielofunkcyjnych. Poznań, Wyd. AR, 2003, ss. 387.
 
24.
Miotke M.: Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 na przykładzie wybranych nadleśnictw RDLP Wrocław i Katowice. Rozpr. dokt. Maszyn. Kat. Urządzania Lasu, 2013, Poznań.
 
25.
Miotke M, Jaszczak R.: Predictions regarding the impact of the forest management plan on environment and Natura 2000 regions in Poland in the context of sustainable development. Journal of Management and Sustainable Development 2 (29) (2011), 127-130.
 
26.
Poznański R.: Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu. Kat. Urządzania Lasu AR w Krakowie, 2004, Kraków, ss. 195.
 
27.
Przypaśniak J.: Ocena realizacji prognoz oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko. W: Arkuszewska A., Lotz D., Szujecka G. [red.]. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. V Sesja. Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku. Sękocin Stary, 19-21 marca 2013r. Inst. Bad. Leśn., LP, 119-144.
 
28.
Wasiak A.: Wielofunkcyjna gospodarka leśna w planach urządzenia lasu. W: Arkuszewska A., Lotz D., Szujecka G. [red.]. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. V Sesja. Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku. Sękocin Stary, 19-21 marca 2013r. Inst. Bad. Leśn., LP, 24-31. Legal acts.
 
29.
Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Dz. U. W. E. L. 175/40 z 1985r.
 
30.
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz. U. W. E. L. 206/7 z 1992r.
 
31.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Dz. U. W. E. L. 197/30 z 2001r.
 
32.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/113/EWG. DZ. U. U. E. L. 41/26 z 2003r.
 
33.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 5/227/EWG i 96/61/WE. Dz. U. U. E. L. z 2003r.
 
34.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Dz. U. U. E. L. z 2008r.
 
35.
Polityka leśna państwa. MOŚ, ZNiL, Warszawa 1997.
 
36.
www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/MOS/.../Polityka_leśna_państwa.pdf. Dostęp 10.01.2017r.
 
37.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. Dz. U. Nr 67, Poz. 337.
 
38.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu ( Dz. U 2012 r., poz.1302).
 
39.
Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z erspektywą do roku 2016”. MP 2009, nr 34, poz. 501.
 
40.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 520.
 
41.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jedn. Dz. U. 2009, nr 178, poz. 1380.
 
42.
Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. Dz. U. 2011, poz. 59; z 2015r., poz. 2100; z 2016r., poz. 422, 586.
 
43.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 909.
 
44.
Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie. Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 2168.
 
45.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 519.
 
46.
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 778, ze zm.
 
47.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 2134, ze zm.
 
48.
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 353, ze zm.
 
49.
Zarządzenie nr 11 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 1995 roku w sprawie prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. ZZ-710-13/95. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.
 
50.
Zarządzenie nr 11A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 maja 1995 roku zmieniające Zarządzenie nr 11 w sprawie prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych /ZZ-710-13/95/. ZG-7120-2/99. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top